Wiadomości –

Przewidywalne okresy konserwacji z optymalnym wykorzysta-niem zasobów.

NORD DRIVESYSTEMS opracowuje oszczędne i niezawodne funkcje wirtualnych czujników monitorujących stan.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

Znaczenie wirtualnych czujników zostało wyjaśnione na przy-kładzie żywotności oleju. Ma to na celu wspomaganie syste-mów napędowych, aby zaplanować terminy konserwacji wyłącz-nie na podstawie obliczeń, bez ponoszenia kosztów związa-nych z czujnikami sprzętu. Wbudowany sterownik PLC ocenia szerokie operacyjne zestawy danych dotyczące prądu, napię-cia i prędkości. Na podstawie danych zgromadzonych w falow-niku, może on pośrednio wyliczyć aktualną temperaturę ole-ju. Uwzględniając specyficzne dla danego produktu cechy oleju, można określić proces jego starzenia się, co pozwala na optymalne wykorzystanie środka smarnego. NORD poprzez testy potwierdził, że obliczona krzywa temperatury oleju jest zbliżona do rzeczywistego przebiegu. W trakcie pracy nad uruchomieniem w pełni sprawnego rozwiązania, NORD obec-nie określa krzywe temperaturowe w różnych warunkach obcią-żenia. Przewiduje się, że wirtualne funkcje dotyczące kon-serwacji będą dostępne komercyjnie we wszystkich układach elektronicznych NORD wyposażonych w sterownik PLC od końca 2018 r.

W SKRÓCIE: Wirtualne czujniki monitorujące okresy konserwacyjne

  • Funkcja dostępna w przetwornicach częstotliwości ze zinte-growanym sterownikiem PLC
  • Precyzyjne monitorowanie okresów konserwacyjnych pozwala
    - zmniejszyć koszty operacyjne
    - zwiększyć czas użytkowy pracy zakładu
  • Termin uruchomienia: koniec 2018 r
  • Rozwiązanie oprogramowania pozwalające uniknąć kosztów za-kupu czujników / sterowników.