Polityka przedsiębiorstwa i kodeks postępowania

w grupie NORD DRIVESYSTEMS

Pobieranie kodeksu postępowania

Zgodnie z naszym kodeksem postępowania bierzemy na siebie odpowiedzialność za ekonomiczne, technologiczne, społeczne i ekologiczne konsekwencje naszych decyzji i działań biznesowych, zapewniając odpowiednią równowagę interesów.

Ponadto bierzemy na siebie społeczną odpowiedzialność wobec naszych pracowników na całym świecie, naszych klientów, dostawców i innych partnerów. Poniżej można pobrać naszą politykę przedsiębiorstwa w wybranym.

Pobierz PDF

1. Misja i wartości

Orientacja na klienta - Ukierunkowanie wszystkich działań w kierunku klienta jest naszą siłą napędową

Zadowolenie i sukces naszych klientów stanowią sedno naszego myślenia i działania. Dopasowujemy naszą pracę do wymagań naszych klientów. Długotrwałe relacje z klientami prowadzące do partnerstwa technologicznego są najważniejszym celem naszej firmy.

Innowacyjność - Innowacje i przywództwo technologiczne to nasze zadeklarowane cele

NORD DRIVESYSTEMS jest jednym z wiodących na świecie dostawców techniki napędowej. Od przetwornicy do wału napędowego: Dostarczamy przekładnie, silniki elektryczne i elektronikę napędową ze wszystkimi związanymi z tym usługami od jednego producenta. W ramach naszego zarządzania innowacjami stale analizujemy przyszłe wymagania rynku i nowe technologie produkcji. Wyznaczamy standardy techniczne i stale rozwijamy nowe produkty zgodne z zasadą konstrukcji zespołowej w celu zapewnienia optymalnych korzyści naszym klientom. Jako dostawca produktów seryjnych oferujemy elastyczne rozwiązania systemowe o dostosowanym do rynku stosunku ceny do wydajności.

Globalność - Jesteśmy silnym globalnym partnerem dla naszych klientów

W 36 krajach nasi klienci mogą szybko, łatwo i niezawodnie współpracować z oddziałami grupy NORD DRIVESYSTEMS – mówimy językiem naszych klientów. Dzięki własnym spółkom produkcyjnym, handlowym i serwisowym jesteśmy aktywni na wszystkich pięciu kontynentach i oferujemy naszym klientom na całym świecie kompetentne i intensywne wsparcie od projektu do pomyślnego uruchomienia. Aby osiągnąć nasze cele w zakresie wzrostu, rozwijamy globalną strukturę firmy w sposób ciągły i zrównoważony.

Stabilność - Stawiamy na najwyższą jakość

Opracowujemy oraz wytwarzamy produkty i usługi o najwyższej jakości i niezawodności. Nasze produkty są stosowane w ponad 100 różnych gałęziach przemysłu, często o dużych wymaganiach technicznych. Dlatego najwyższe standardy jakości na świecie dotyczą nie tylko produkcji, ale również całego łańcucha tworzenia wartości. Gwarantujemy dużą niezawodność eksploatacji i niskie koszty utrzymania naszych produktów dzięki globalnemu systemowi zarządzania jakością i jednolitym standardom produkcji. Ciągłe udoskonalenia wprowadzane na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa w ramach naszej inicjatywy Lean NORDPro zapewniły nam ugruntowaną pozycję na całym świecie, a ich celem jest stanie się najlepszym partnerem dla naszych klientów. Stosujemy strategię 0 defektów dotyczącą produktów i procesów.

Orientacja na pracowników - Pracownicy są podstawą naszego sukcesu

Jesteśmy zmotywowanym, silnym i kompetentnym globalnym zespołem. Ciągłe dokształcanie, międzynarodowa wymiana wiedzy i długotrwałe przywiązanie naszych pracowników do naszej firmy są dla nas szczególnie ważne. Opowiadamy się za pełnymi szacunku i opartymi na współpracy stosunkami między wszystkimi pracownikami na całym świecie. Tylko z zaangażowanymi i godnymi zaufania profesjonalistami możemy odnieść globalny sukces. We wszystkich obszarach są zagwarantowane dobre warunki pracy i wysokie standardy bezpieczeństwa pracy, zapewniając ochronę i dobro wszystkich pracowników. Chcemy, aby wszyscy pracownicy firmy NORD na całym świecie byli dumni ze swojego przedsiębiorstwa i osobistych osiągnięć.

Niezawodność - Oferujemy wydajną produkcję i duże globalne możliwości dostaw

Inwestujemy w naszą firmą w sposób długoterminowy i zrównoważony. Duża głębokość przetworzenia i najnowocześniejsze technologie produkcyjne pozwalają na elastyczne i szybkie reagowanie na życzenia naszych klientów. Podstawą strategii naszej firmy jest stworzenie wystarczających zdolności produkcyjnych, które zapewniają długoterminowy wzrost obrotów. Aby również w przyszłości sprostać na całym świecie rosnącym wymaganiom w zakresie szybkich i terminowych dostaw, stale pracujemy nad optymalizacją naszego rozbudowanego globalnego łańcucha logistycznego.

Przyszłościowa orientacja - Postrzegamy cyfryzację jako szansę

Dzięki cyfryzacji naszych produktów chcemy wspierać naszych klientów w innowacyjnych i skutecznych działaniach, a także umożliwiać im szybką i łatwą współpracę z nami za pośrednictwem naszej platformy online. Integrujemy nasze procesy, tam gdzie jest to właściwe i możliwe, w struktury cyfrowe. Stałe zagwarantowanie bezpieczeństwa i poufności systemów IT i danych jest dla nas bardzo ważne.

Zrównoważony rozwój/odpowiedzialność - Działamy w sposób ekologiczny, odpowiedzialny i uczciwy

Jako odpowiedzialna firma przyczyniamy się do oszczędzania zasobów i dbamy o środowisko naturalne. Wspieramy naszych klientów, oferując im energooszczędne systemy napędowe, których konstrukcja uwzględnia potencjalne skutki dla środowiska. Przestrzeganie przepisów, dyrektyw i dobrowolnych standardów etycznych jest dla grupy NORD DRIVESYSTEMS rzeczą oczywistą. Kładziemy nacisk na uczciwość, przejrzystość i rzetelność wobec naszych partnerów.

Partnerstwo - Dążymy do partnerskich relacji z dostawcami i usługodawcami

Pełna zaufania i przejrzysta współpraca z naszymi partnerami i dostawcami zapewnia stabilne procesy sprzedaży i zaopatrzenia. Potrzebujemy wydajnych i efektywnych ekonomicznie dostawców, z którymi możemy współpracować. Gwarantujemy, że nasze wysokie standardy jakości są spełniane przez naszych partnerów przez intensywną współpracę i wspólne działania projakościowe.

Solidność - Solidne i długotrwałe finansowanie przyczynia się do dużego potencjału inwestycyjnego

Aby zapewnić długotrwałe bezpieczeństwo firmy, działamy w sposób efektywny kosztowo i dbamy o stały solidny rozwój. Wymaga to odpowiedzialnego zarządzania naszymi zasobami finansowymi, zarówno przez kierownictwo, jak i przez wszystkich pracowników. Musimy osiągać stały zysk, aby zapewnić nieustanne finansowanie innowacji i inwestycji, a tym samym zagwarantować w przyszłości pewne miejsca pracy.

2. Zakres stosowania

Niniejsza polityka przedsiębiorstwa dotyczy wszystkich oddziałów i jednostek biznesowych firmy NORD DRIVESYSTEMS i jest wiążąca dla zarządu, całej kadry kierowniczej i pracowników. Zawiera uregulowania i wytyczne dotyczące poniższych obszarów i spełnia wymagania wymienionych dokumentów: misja, kodeks postępowania (dla wszystkich stron włącznie z dostawcami), polityka jakości, polityka ochrony środowiska, polityka energetyczna, polityka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co do zasady polityka przedsiębiorstwa obejmuje całą firmę i powiązane lokalizacje, a także stanowi wytyczne dla naszych dostawców. Oczekujemy od naszych dostawców takich samych wartości, celów i podejścia do zarządzania. Dlatego niniejszy kodeks postępowania musi być również przestrzegany przez kontrahentów działających na terenie naszego zakładu.

Niektóre z certyfikowanych systemów zarządzania mają różne obszary zastosowań:

 • Zarządzanie jakością: 16 lokalizacji (stan na 2022, przewidywane jest dalsze rozszerzenie)
 • Zarządzanie środowiskiem: lokalizacja Bargteheide (stan na 2022, przewidywane jest dalsze rozszerzenie)
 • Zarządzanie energią: obszar FTN (Fertigungstechnik Nord) w zakładzie w Gadebusch

3. Zasady globalnego systemu zarządzania

Ponosimy odpowiedzialność za powiązanie ochrony środowiska, ochrony zasobów, jakości i bezpieczeństwa pracy. Bezpieczne, zdrowe i sprzyjające wydajności środowisko pracy oraz konsekwentna ochrona środowiska przyczyniają się do dalszego istnienia i sukcesu naszej firmy.

3.1 Ciągłe doskonalenie

System zarządzania jest ukierunkowany na realizację procesów. Ma na celu ciągły rozwój firmy, spełnianie wymagań klientów i poprawę efektywności środowiskowej przedsiębiorstwa.

3.2 Zgodność z wytycznymi i przepisami

Przestrzegamy obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych krajów, w których prowadzimy działalność. Ponadto przestrzegamy wytycznych zawartych w odpowiednich normach międzynarodowych i w wymaganiach klientów. Gdy lokalne przepisy i wytyczne są mniej restrykcyjne, w naszych działaniach kierujemy się zasadami niniejszego kodeksu postępowania. W przypadku bezpośredniego konfliktu między obowiązującymi przepisami lokalnymi i zasadami zawartymi w niniejszym kodeksie postępowania pierwszeństwo mają przepisy lokalne. Co do zasady w kontaktach z urzędami i instytucjami państwowymi postępujemy rzeczowo i profesjonalnie.

3.3 Cel i poprawa wydajności

Oprócz sfery ekonomicznej i zapewnienia jakości są określone i realizowane również konkretne cele i plany dotyczące ochrony środowiska, ochrony zasobów i bezpieczeństwa pracy. Od całej kadry kierowniczej wymagamy wkładu w realizację celów i planów.

3.4 Komunikacja i nadzór nad dokumentami

Dzięki ukierunkowanej komunikacji angażujemy wszystkie istotne grupy interesariuszy w centralne aspekty zarządzania. W szczególności ściśle współpracujemy z przedstawicielami pracowników. Oferujemy szkolenia dla naszych pracowników w celu promowania świadomości dotyczącej kluczowych elementów systemu zarządzania. W regularnych odstępach czasu publikujemy raport dotyczący rozwoju w naszej firmie w zakresie jakości, środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Wszystkie dokumenty są należycie przygotowywane, nie są zmieniane lub niszczone w sposób niedozwolony i są profesjonalnie przechowywane. Tajemnice handlowe i informacje biznesowe partnerów są uważane za szczególnie chronione i traktowane z zachowaniem poufności. Stosujemy przejrzysty system zarządzania dokumentacją oparty na czterech poziomach:

 • Poziom 1 – Polityka handlowa / podręcznik zarządzania / strategia
 • Poziom 2 – Opisy globalnych procesów
 • Poziom 3 – Opisy lokalnych procesów
 • Poziom 4 – Informacje związane z procesem (formularze, listy kontrolne, dokumentacje użytkowników itd.)

4. Prawa człowieka

Jesteśmy zaangażowani w promowanie praw człowieka i przestrzegamy praw człowieka zgodnie z Kartą Praw Człowieka ONZ1, w szczególności wymienionych niżej:

 • Ochrona prywatności.
 • Dbałość o ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy, w szczególności zapewnienie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy w celu zapobiegania wypadkom i urazom. Podlega to ogólnie obowiązującym lokalnym przepisom prawnym.
 • Ochrona pracowników przed karami cielesnymi oraz przed fizycznym, seksualnym, psychologicznym i werbalnym znęcaniem się lub nadużyciem.
 • Ochrona i zapewnienie prawa do wolności opinii i wypowiedzi.

5. Warunki pracy

Przestrzegamy następujących podstawowych norm pracy ILO:

5.1 Praca dzieci

Zakaz pracy dzieci, tzn. zatrudniania osób poniżej 15 roku życia, chyba że lokalne przepisy przewidują wyższą granicę wieku.

5.2 Praca przymusowa

Zakaz jakiejkolwiek pracy przymusowej jest szczególnie ważny w naszym łańcuchu dostaw.

5.3 Wynagrodzenie

Co najmniej normy pracy dotyczące wynagrodzenia, w szczególności dotyczące poziomu wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami państw i regionów, w których prowadzimy działalność. Uzupełnieniem zasad wynagradzania jest regionalna płaca minimalna. Zapewniamy sprawiedliwe i niedyskryminujące wynagrodzenie dla wszystkich pracowników.

5.4 Prawa pracownicze

Przestrzegamy praw pracowników.

5.5 Zakaz dyskryminacji

Niedyskryminujące traktowanie wszystkich pracowników.

5.6 Wolność zgromadzeń

Prawo do wolności zrzeszania się i zgromadzeń oraz rokowań zbiorowych.

5.7 Czas pracy

Przestrzegamy norm pracy dotyczących maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy.

6. Ochrona pracy

W ramach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy chronimy naszych pracowników przed negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi poprzez szeroko zakrojone działania zapobiegawcze. Celem naszych wysiłków jest takie ukształtowanie organizacji i jednostek, aby nie zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników. W tym celu przeprowadzamy analizy zagrożeń i oddziaływań oraz cykliczne szkolenia pracowników. Najważniejsze są działania zapobiegawcze. Każdy ma obowiązek wskazywania rozpoznanych zagrożeń i prawo do eliminowania potencjalnych zagrożeń.

7. Środowisko

Rozwoju gospodarczego nastawionego na zysk, ochrony naszego środowiska i oszczędności energii nie postrzegamy jako konfliktu celów, ale jako wspólne zadanie. Dlatego w ramach naszych możliwości jesteśmy zobowiązani do ochrony środowiska i zapobiegania jego zanieczyszczeniu.

Dzięki naszemu systemowi zarządzania środowiskiem koncentrujemy się na następujących aspektach naszej działalności biznesowej:

 • Ograniczanie i zastępowanie lub ostrożne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi dla wody, zwłaszcza w procesach produkcyjnych, takich jak lakierowanie
 • Efektywne pod względem zasobów projektowanie nowych produktów i materiałów opakowaniowych
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych, w procesach logistycznych, przy stosowaniu techniki grzewczej, zakupie energii elektrycznej czy podróżach służbowych
 • Ograniczanie ilości odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych powstających w procesach produkcyjnych
 • Koordynacja procesów produkcji zakupionych części i ich dostaw

Integralną częścią naszego systemu zarządzania środowiskiem jest coroczne opracowywanie programu środowiskowego, w tym w szczególności określanie celów środowiskowych w celu poprawy naszej efektywności środowiskowej.

Opracowując nowe produkty lub procesy produkcyjne, uwzględniamy zawczasu istotne oddziaływania na środowisko podczas produkcji, użytkowania i po upływie okresu użytkowania naszych produktów. Dlatego optymalizujemy proces rozwoju produktów w całym cyklu użytkowania pod kątem aspektów zrównoważonego rozwoju i staramy się świadomie wyważyć sprzeczne cele, takie jak wykorzystanie materiałów i trwałość produktów. Ponadto podczas rozwoju produktów dbamy o to, aby nasze produkty przyczyniały się do zmniejszenia zużycia energii i innych zasobów podczas użytkowania przez naszych klientów.

W naszych procesach produkcyjnych i logistycznych w miarę możliwości minimalizujemy emisje i produkty odpadowe, a także zużycie energii, wody, powierzchni użytkowej i innych zasobów. W ramach naszych systemów zarządzania regularnie monitorujemy zużycie zasobów i emisje, takie jak hałas i zanieczyszczenie powietrza, a także informujemy o konkretnych postępach.

8. Jakość

Naszym celem jest ciągłe spełnianie wymagań jakościowych dotyczących naszych produktów i procesów. Dlatego stosujemy system zarządzania, który obejmuje wszystkie obszary naszej organizacji.

Zasady naszych codziennych działań to:

 • 1. Orientacja na klienta
 • 2. Strategia zero defektów / proces ciągłego doskonalenia (NORDPro)
 • 3. Orientacja na procesy
 • 4. Bezpieczeństwo produktu

Tworzymy kulturę korporacyjną, która postrzega zarządzanie jakością w całym łańcuchu wartości jako integralną część działań każdego pracownika.

9. Łańcuch dostaw i minerały pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami

W ramach naszego kompleksowego zarządzania łańcuchem dostaw regularnie przeprowadzamy analizę ryzyka naszego łańcucha dostaw, aby wypełnić nasze zobowiązania zachowania należytej staranności w odniesieniu do naszej odpowiedzialności w zakresie praw człowieka.

Ponadto oczekujemy od naszych dostawców przestrzegania zasad niniejszego kodeksu postępowania lub stosowania równoważnego kodeksu postępowania. Zachęcamy ich również do stosowania niniejszej polityki przedsiębiorstwa w swoich łańcuchach dostaw. Zobowiązujemy się do promowania przestrzegania niniejszej polityki również wśród naszych dostawców i w dalszym łańcuchu wartości w ramach swoich możliwości i zakresu działania. Zastrzegamy sobie również prawo do kontroli przestrzegania kodeksu postępowania przez naszych dostawców. Może się to odbywać np. w formie kwestionariuszy, ocen lub audytów. W przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania niniejszej polityki dostawca jest proszony o podjęcie odpowiednich środków zaradczych i zgłoszenie sprawy do wyznaczonej osoby kontaktowej w naszej firmie.

Z należytą starannością podejmujemy działania, np. w formie ukierunkowanych zapytań, aby uniknąć stosowania w naszych produktach niespełniających wymagań minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami, co mogłoby prowadzić do łamania praw człowieka, korupcji i finansowania grup zbrojnych lub podobnych działań.

10. Integralność i zgodność

Wdrożyliśmy zakładowy system zgodności, który obejmuje następujące zagadnienia:

10.1 Korupcja

W naszych relacjach biznesowych nie obiecujemy, nie oferujemy, nie przyznajemy, nie żądamy ani nie przyjmujemy korzyści, które mają zamiar lub mogłyby sprawiać wrażenie wpływania na decyzje biznesowe lub przyczyniają się do uzyskania innych nieuzasadnionych korzyści, ani nie pozwalamy, aby nam obiecywano takie korzyści. Szczególnie rygorystyczne standardy obowiązują w kontaktach z osobami, do których mają zastosowanie szczególne przepisy karne i dotyczące odpowiedzialności (np. urzędnicy).

10.2 Uczciwa konkurencja

Działamy zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi konkurencji i prawa antymonopolowego i nie uczestniczymy w ustalaniu cen, podziale rynku ani w zmowach z klientami, zmowach rynkowych i przetargowych.

10.3 Unikanie konfliktów interesów

Unikamy wszelkiego rodzaju konfliktów interesów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które mogą bezprawnie wpływać na relacje biznesowe. Gdy w poszczególnych przypadkach nie jest to możliwe, ujawniamy konflikt.

10.4 Ochrona informacji i własności intelektualnej

Chronimy informacje poufne i szanujemy własność intelektualną; transfer technologii i wiedzy musi odbywać się w sposób chroniący prawa własności intelektualnej oraz informacje o klientach, tajemnice handlowe i informacje niepubliczne.

10.5 Zapobieganie praniu pieniędzy

Przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i nie uczestniczymy w transakcjach, które służą ukryciu lub integracji aktywów pochodzących z przestępstwa lub pozyskanych nielegalnie.

10.6 Ochrona danych

Przetwarzamy, przechowujemy i chronimy dane osobowe zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Bardziej szczegółowe informacje i przepisy dotyczące ochrony danych są zawarte w naszej regionalnej polityce prywatności.

10.7 Bezpieczeństwo danych

Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących ochrony tajemnic handlowych i odpowiednio traktujemy informacje poufne naszych partnerów biznesowych.

11. Postępowanie z informacjami o przypadkach naruszeń

Na naszych kadrach kierowniczych spoczywa szczególna odpowiedzialność. Mają oni za zadanie stanowić wzór do naśladowania i są zobowiązani do bieżącego monitorowania dostępnych systemów, np. naszego wspieranego oprogramowaniem zbioru przepisów prawnych w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, zrównoważonego rozwoju oraz zewnętrznych ofert szkoleniowych, a także do sprawdzania aktualnych zmian prawa pod kątem istotności i zgodności. Wszelkie ujawnione naruszenia należy natychmiast zgłaszać. Jeśli należy się obawiać negatywnych skutków dla pracowników, do dyspozycji zarówno naszych pracowników, jak i zewnętrznych partnerów handlowych jest nasz objęty ochroną system zgłoszeniowy dostępny w Internecie. W przypadku wszystkich procesów kontroli i zatwierdzania, które są związane z krytycznymi finansowymi przepływami płatniczymi, obowiązuje zasada dwóch par oczu, czyli co najmniej dwóch pracowników zatwierdza stan rzeczy objęty obowiązkiem kontroli. Nasze procedury zatwierdzania są oprócz tego dokładniej skonkretyzowane w naszych wytycznych dotyczących składania podpisów. Naruszenia kodeksu postępowania mogą skutkować konsekwencjami dyscyplinarnymi.