Łańcuch dostaw (LkSG) i zgodność materiałowa

Nasze zobowiązania w łańcuchu dostaw

Grupa NORD DRIVESYSTEMS wdraża ustawę o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw od 2023 roku. Chcemy zapewnić naszych klientów i wszystkich pracowników, że nasze produkty są wytwarzane z surowców i komponentów pochodzących ze zrównoważonej produkcji i że jest dla nas oczywiste, że nasi partnerzy w łańcuchu dostaw są również zaangażowani w przestrzeganie praw człowieka.

Ustawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG)

Nasza deklaracja zasad zgodnie z LkSG

Ustawa o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG) obowiązuje od 1.1.2023.

Ustawa ta ma na celu wprowadzenie obowiązku przestrzegania praw człowieka w łańcuchu dostaw.

Jednym z jej elementów są określone obowiązki w zakresie należytej staranności.

Ustawa będzie miała zastosowanie od 2023 roku początkowo do firm zatrudniających co najmniej 3000 pracowników. Firma Getriebebau NORD GmbH &Co KG zatrudniająca 1670 pracowników w Niemczech będzie zobowiązana do przestrzegania ustawy dopiero od 2024 roku, ale jest świadoma jej znaczenia i już w tym roku bierze na siebie odpowiedzialność.

Jako globalna firma rodzinna jesteśmy świadomi wpływu i skutków działalności naszego przedsiębiorstwa na społeczeństwo. Dlatego intensywnie angażujemy się w temat CSR. Jest to skrót od Corporate Social Responsibility i opisuje dobrowolne przejęcie odpowiedzialności za aspekty społeczne, ekologiczne i ekonomiczne zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

NORD, jako firma z międzynarodowymi powiązaniami, postrzega siebie jako szczególnie odpowiedzialną za poprawę globalnej sytuacji w zakresie praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw oraz za społeczne kształtowanie relacji biznesowych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rosnąca integracja na globalnych rynkach zaopatrzenia i zbytu często wiąże się z ryzykiem wynikającym z braku przejrzystości i często nieodpowiedniego egzekwowania powszechnie uznanych praw człowieka w łańcuchach dostaw.

NORD zobowiązuje się do poszanowania, ochrony i przestrzegania praw przysługujących każdemu człowiekowi. W naszym rozumieniu obejmuje to godziwe wynagrodzenia, odpowiednie warunki pracy i zapobieganie wykorzystywaniu dzieci. Równe prawa kobiet i mężczyzn są dla nas oczywistością i nie dyskryminujemy nikogo ze względu na płeć, pochodzenie, przynależność etniczną, język, kraj rodzinny, wyznanie, poglądy religijne lub polityczne czy też niepełnosprawność. Odrzucamy korupcję, pracę przymusową i handel ludźmi.

Oczekujemy, że nasi dostawcy, a także nasi pracownicy ze wszystkich działów przedsiębiorstwa i spółek zależnych będą szanować, chronić i przestrzegać praw przysługujących każdemu człowiekowi. Celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka i przestępstwom przeciw środowisku oraz zapewnienie poszkodowanym dostępu do środków zaradczych, zarówno w ramach naszej działalności biznesowej, jak i w całym łańcuchu dostaw.

W firmie NORD bronimy tych wytycznych i szkolimy naszych pracowników, aby żyli zgodnie z tymi wartościami. Zaczyna się to od świadomego postrzegania naruszeń tych zasad, które są identyfikowane i rozwiązywane za pomocą określonych procesów, a następnie przekładają się na odpowiednie działania firmy. Dotyczy to również informacji od osób trzecich.

Tutaj znajduje się link do naszego systemu zgłaszania naruszeń: Zgłaszanie naruszeń

Przygotowujemy stale aktualizowaną, wspomaganą komputerowo analizę ryzyka w oparciu o wskaźniki krajowe i 13 obszarów ryzyka zgodnie z LkSG.

Został powołany pełnomocnik ds. praw człowieka, którego zadaniem jest monitorowanie analizy ryzyka i informowanie kierownictwa co najmniej raz w roku obrotowym. Gdy analiza wykaże naruszenie obowiązków związanych z prawami człowieka lub ochroną środowiska, są określane możliwe środki zaradcze i są podejmowane odpowiednie kroki w celu wyeliminowania naruszeń.

Zobowiązujemy się do promowania przestrzegania niniejszej polityki również wśród naszych dostawców i w dalszym łańcuchu wartości w ramach swoich możliwości i zakresu działania. Zastrzegamy sobie również prawo do kontroli przestrzegania kodeksu postępowania przez naszych dostawców. Może się to odbywać np. w formie kwestionariuszy, ocen lub audytów. W przypadku wątpliwości dotyczących przestrzegania niniejszej polityki dostawca jest proszony o podjęcie odpowiednich środków zaradczych i zgłoszenie sprawy do wyznaczonej osoby kontaktowej w naszej firmie.

Więcej informacji na temat polityki naszej firmy i kodeksu postępowania znajduje się tutaj.

Dowiedz się więcej z filmu Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych.

Pobierz naszą deklarację zasad

Jako globalna firma rodzinna jesteśmy świadomi wpływu i skutków działalności naszego przedsiębiorstwa na społeczeństwo. Dlatego intensywnie angażujemy się w temat CSR.

Zgodność materiałowa

Producenci, ale także importerzy, handlowcy lub dostawcy towarów są zobowiązani do zapewnienia, że ich produkty są zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi materiałów (zgodność materiałowa). Rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów i dyrektywa UE RoHS są przykładami wdrożenia zgodności materiałowej; dane dotyczące tych rozporządzeń muszą być ujawniane i dokumentowane w łańcuchu dostaw.

Rozporządzenie REACH zostało wydane przez Unię Europejską w celu polepszenia ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. (Rozporządzenie sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów)

Pobierz deklarację producenta dotyczącą rozporządzenia REACH

Raport dotyczący minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami (CMRT) został opracowany przez organizację Responsible Minerals Initiative (RMI), aby pomóc firmom w dostarczaniu klientom dokładnych informacji na temat kraju pochodzenia minerałów oraz hut i rafinerii, z których korzystają.

W tym kontekście minerały pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami odnoszą się do surowców, które przyczyniają się do finansowania przemocy i łamania praw człowieka w krajach pochodzenia; ma to zostać ograniczone poprzez wdrożenie rozporządzenia UE.

Pobierz raport dotyczący minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami (CMRT) (ZIP)

PFAS to grupa chemikaliów przemysłowych, która obejmuje bardzo dużą liczbę substancji. Są to związki organiczne, w których atomy wodoru są całkowicie („perfluorowane”) lub częściowo („polifluorowane”) zastąpione przez atomy fluoru. Ze względu na swoje szczególne właściwości są one od dawna szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, a także w gospodarstwach domowych.

Najbardziej znane grupy substancji PFAS to:

  • perfluorowane kwasy sulfonowe (najbardziej znany przedstawiciel: kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS))
  • perfluorowane kwasy karboksylowe (najbardziej znany przedstawiciel: kwas perfluorooktanowy (PFOA))

W dniu 07.02.2023 agencja ECHA opublikowała z wyprzedzeniem dokumentację w sprawie ograniczeń szerokiego stosowania substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS).

Jako odpowiedzialna firma traktujemy tę kwestię bardzo poważnie. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tym obszarze, m.in. za pośrednictwem stowarzyszeń VDMA i ZVEI. Gdy tylko zostanie zaktualizowane rozporządzenie REACH (WE) 1907/2006, europejskie rozporządzenie dotyczące chemikaliów, a substancje PFAS zostaną umieszczone na liście kandydackiej jako substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, podejmiemy odpowiednie działania i wypełnimy nasze zobowiązania.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.