Warunki użytkowania

internetowego portalu "https://www.mynord.com"

"https://www.mynord.com" firmy GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

Artykuł 1 Portal internetowy „myNORD”

(1) Portal internetowy „https://www.mynord.com” jest skierowany zarówno do zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych użytkowników.

(2) Użytkownicy w rozumieniu warunków korzystania to wyłącznie przedsiębiorstwa w rozumieniu artykułu 14 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) (tzn. osoby fizyczne i prawne lub spółki osobowe założone zgodnie z prawem i działające jako podmioty handlowe lub niezależne podmioty profesjonalne w momencie zawierania transakcji prawnych), podmioty prawne prawa publicznego lub specjalne fundusze publiczne.

(3) Wszyscy użytkownicy mogą uzyskać na naszym portalu internetowym informacje o naszych produktach, konfigurować je i edytować, zapisywać i drukować takie konfiguracje.

(4) Korzystanie z dodatkowej opcji przesyłania zapytań ofertowych lub zamówień, wymaga rejestracji lub zatwierdzenia użytkowników na portalu internetowym, w celu uzyskania przez nas informacji koniecznych dla zapewnienia sprawnej i niezakłóconej obsługi zamówień. W związku z tym strony dotyczące zapytań ofertowych lub zamówień są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu internetowego, którzy spełniają warunki rejestracji określone w artykule 4 niniejszych warunków korzystania.

Artykuł 2 Zakres i przedmiot warunków korzystania

(1) Niniejsze warunki korzystania z portalu internetowego mają zastosowanie do wszystkich użytkowników portalu internetowego. Do zamówień składanych przez zarejestrowanych i zatwierdzonych użytkowników mają również zastosowanie „Ogólne warunki GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG”, które są dostępne na stronie www.nord.com i mogą być w dowolnym czasie przeglądane, zapisywane i drukowane.

(2) Ponadto, korzystanie z niniejszego portalu internetowego jest dozwolone wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian warunków korzystania w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Obowiązywanie niniejszych warunków korzystania w ich właściwej wersji jest akceptowane przez dokonanie rejestracji zgodnie z postanowieniami artykułu 4 albo, jeżeli rejestracja nie jest wymagana, przez rzeczywiste rozpoczęcie korzystania.

(3) Nasz portal internetowy został założony dla terytorium Republiki Federalnej Niemiec zgodnie z prawem niemieckim. W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za to, czy jest on odpowiedni, użyteczny lub prawnie dopuszczalny dla użytkowników z innych krajów.

Artykuł 5 Uprawnienia użytkownika

(1) Zarejestrowany użytkownik otrzymuje pojedynczą niewyłączną i nieprzenoszalną licencję na korzystanie z portalu internetowego w ramach swojej działalności profesjonalnej.

(2) Klikając przycisk „Konfiguruj” zarejestrowany użytkownik może stworzyć zapytanie ofertowe, a klikając „Nowa pozycja” może dodawać produkty do swojego zapytania ofertowego, w stosownych przypadkach przy pomocy Konfiguratora. Uzupełnione zapytanie ofertowe zostanie zapisane w koszyku po naciśnięciu „Zapisz proces i stwórz ofertę”. Zapytania ofertowe utworzone w taki sposób są niewiążące i nie stanowią oferty umownej klienta.

(3) Złożenie wiążącej oferty jest możliwe tylko w zatwierdzonym obszarze. Przed złożeniem takiej oferty, treść zawierająca dane klienta zostanie podsumowana na stronie głównej. Zarejestrowany i zatwierdzony użytkownik może korygować dane wybranego zamówienia korzystając z pól zmiany. Po kliknięciu na „Akceptację ogólnych warunków korzystania” zarejestrowany i zatwierdzony użytkownik przedkłada nam wiążącą ofertę zawarcia umowy klikając dodatkowy przycisk „zobowiązany do zapłaty".

(4) Po zamówieniu zarejestrowany i zatwierdzony użytkownik otrzymuje od nas automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia otrzymania przez nas zamówienia i powtórzenia jego danych (potwierdzenie otrzymania). Takie potwierdzenie otrzymania nie stanowi zobowiązania umownego z naszej strony. Umowa dochodzi do skutku, według naszego uznania, dopiero po przesłaniu potwierdzenia zamówienia lub zamówionych produktów w ciągu 30 dni.

(5) Po zawarciu umowy jej tekst zostaje zapisany i jest dostępny dla zarejestrowanego i zatwierdzonego użytkownika. Zarejestrowany i zatwierdzony użytkownik może również zapisać lub wydrukować treść swojego zamówienia bezpośrednio po złożeniu swojego zamówienia, a także przeglądać je później w dowolnym czasie z wykorzystaniem funkcji „Przegląd projektu”.

Artykuł 4 Rejestracja, zatwierdzanie

(1) Niektóre obszary portalu internetowego są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Inne obszary portalu internetowego wymagają ponadto zatwierdzenia i w związku z tym są dostępne tylko dla zatwierdzonych użytkowników.

(2) Użytkownik może zwrócić się do nas z wnioskiem o rejestrację e-mailem ze wskazaniem nazwy/nazwiska, adresu e-mail i dowolnego hasła widocznego tylko dla niego. Następnie otrzymuje on potwierdzenie otrzymania z linkiem potwierdzającym, na wskazany przez niego adres e-mail. Po potwierdzeniu tego linku przez użytkownika, może on korzystać z obszaru chronionego hasłem, jako zarejestrowany użytkownik. Musi on podać prawdziwe dane wymagane do rejestracji i niezwłocznie poinformować nas o każdej późniejszej zmianie takich danych.

(3) Użytkownik nie ma prawa do rejestracji. Mamy prawo do odwołania każdej rejestracji przyznanej w dowolnym czasie. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy użytkownik dostarczył niekompletne lub nieprawidłowe dane wymagane do rejestracji, narusza niniejsze warunki korzystania albo nie jest już uprawniony do korzystania. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji uprawnień do korzystania, co dwanaście miesięcy, przesyłając dodatkową wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

(4) Zarejestrowany użytkownik musi zachowywać swoje dane dostępowe, w tym w szczególności hasło, w tajemnicy.

(5) Odrębna zgoda jest wymagana dla obszaru portalu internetowego dotyczącego cen. Jest ona wydawana w każdym przypadku po odrębnym uzgodnieniu z nami. Powyższe postanowienia paragrafów (3) i (4) stosuje się odpowiednio.

(6) Dane użytkownika wymagane do zatwierdzenia są zapisywanie i mogą być ujawnione, jeżeli jest to konieczne do realizacji zlecenia. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na takie przekazanie danych.

Artykuł 6 Obowiązki użytkownika

(1) Zarejestrowany i zatwierdzony użytkownik potwierdza, że wszystkie dane dostarczone przez niego przy składaniu lub zatwierdzaniu zamówienia (np. nazwa/nazwisko, adres, adres e-mail, numer rachunku bankowego, itp.) są zgodne z prawdą. Zmiany winny być zgłaszane niezwłocznie.

(2) Zarejestrowany użytkownik zapewnia, że osoby trzecie nie mają dostępu do informacji, oprogramowania, dokumentacji ani danych użytkownika dostarczonych dla celów rejestracji. Nie może on przekazywać informacji, oprogramowania, dokumentacji ani danych użytkownika dostarczonych przy rejestracji stronom trzecim, ani odpłatnie ani nieodpłatnie. Ponadto, nie może on zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego ani tłumaczyć oprogramowania oraz jego dokumentacji ani jego części.

(3) Jeżeli użytkownik poweźmie wiadomości o naruszeniu przyznanych mu praw dostępowych, musi nas o tym powiadomić niezwłocznie na piśmie. W razie naruszenia praw dostępu zgłoszonego użytkownikowi, mamy prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu do portalu internetowego dla użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nadużycie danych dostępowych, za jakie jest odpowiedzialny.

Artykuł 7 Prawa autorskie i inne prawa ochronne

Treść (w szczególności informacje, oprogramowanie, dokumentacja, teksty, obrazy, wykresy, pliki audio, video i animacje oraz wszelkie inne pliki i bazy danych), wzór oraz układ naszego portalu internetowego są chronione prawami autorskimi. Wyraźnie zastrzegamy sobie wszystkie prawa ochronne. W szczególności powielanie, edycja, rozpowszechnianie oraz jakiekolwiek wykorzystanie wymagają naszej pisemnej zgody, chyba że jest to dozwolone zgodnie z prawem bez zgody. Ma to zastosowanie również do naszych marek i znaków towarowych, tabliczek znamionowych i firmowych logo. Za wyjątkiem praw przyznanych wyraźnie w niniejszych warunkach korzystania, nie przyznajemy użytkownikowi żadnych dodatkowych praw związanych z dostarczaniem treści, w szczególności dotyczących praw autorskich, nazw przedsiębiorstwa oraz handlowych praw ochronnych, takich jak patenty, wzory lub marki.

Artykuł 8 Odpowiedzialność za treść, linki

(1) Ponosimy odpowiedzialność za naszą treść umieszczoną na portalu internetowym zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi.

(2) Stworzyliśmy treść dostępną na portalu internetowym z zachowaniem ostrożności i staramy się ją na bieżąco weryfikować. Jednakże, nie możemy gwarantować jej poprawności, aktualności, kompletności ani ciągłej dostępności. Wiążące informacje, porady, zalecenia lub oświadczenia przekazujemy tylko w kontaktach indywidualnych.

(3) W zakresie, w jakim udostępniamy lub dostarczamy naszą treść na naszym portalu internetowym bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za wady techniczne i prawne. W szczególności, nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość, bezbłędność, wolność od praw ochronnych osób trzecich oraz praw autorskich, kompletność lub przydatność do użytku takiej treści. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku umyślnego działania lub nadużycia z naszej strony.

(4) Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, których treść jest poza naszą kontrolą. Odpowiedzialność za treść podlinkowanych stron spoczywa wyłącznie na dostawcy tych stron.

Artykuł 9 Kontrola eksportowa

Dostarczanie określonej zawartości może, w zależności od jej celu i miejsca przeznaczenia, podlegać zatwierdzeniu albo być całkowicie zabronione z uwagi na właściwe przepisy dotyczące kontroli eksportowej Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej lub USA. W związku z tym, dostęp do lub ujawnianie treści dostarczanej na naszym portalu internetowym może się odbywać wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik przestrzega takich właściwych przepisów eksportowych. W przypadku naruszeń mamy prawo do niezwłocznego zablokowania dostępu do naszego portalu internetowego.

Artykuł 10 Postanowienia ogólne, właściwość sądów, prawo właściwe

(1) Nie ma żadnych dodatkowych porozumień do powyższych warunków korzystania. Zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany niniejszego paragrafu przewidującego wymóg zachowania formy pisemnej.

(2) Nieważność lub nieskuteczność pojedynczych postanowień pozostaje bez wpływu na skuteczność pozostałych postanowień. Wyłączone lub nieskuteczne postanowienia niniejszej umowy zostaną zastąpione przez postanowienia ustawowe (artykuł 206 paragraf 2 BGB). W razie braku takich postanowień ustawowych w konkretnym przypadku (luka w prawie) albo gdy takie postanowienia prowadziłyby do niedopuszczalnych skutków, obie strony podejmą negocjacje w celu zastąpienia wyłączonego lub nieskutecznego postanowienia postanowieniem skutecznym o możliwie najbardziej zbliżonym skutku handlowym. Obie strony zobowiązują się złożyć wszelkie konieczne oświadczenia woli.

(3) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań jest Bargteheide.

(4) Miejscem jurysdykcji dla sprzedawców, podmiotów prawnych prawa publicznego lub specjalnych funduszy prawnych jest Hamburg. Jeżeli spór podlega jurysdykcji sądów miejskich, uzgadnia się, że sądem właściwym będzie sąd Hamburg-Mitte.

(5) Prawem właściwym jest prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem wszelkich międzynarodowych lub ponadnarodowych (umownych) systemów prawnych, w szczególności przepisów ONZ dotyczących sprzedaży.