Conditions of use

for the internet portal "MyNORD" of NORD-Poháněcí technika, s. r. o.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

§ 1 Internetový portál „myNORD“

(1) Internetový portál myNORD (dále jen „Internetový portál“) je určen k užívání jak pro registrované, tak i pro neregistrované uživatele.

(2) Uživatelé ve smyslu těchto Podmínek pro používání mohou být jak spotřebitelé, tak i podnikatelé nebo jiné právní entity vzniklé dle veřejného práva nebo veřejné zvláštní fondy.

(3) Všichni uživatelé se mohou informovat na Internetovém portálu o našich produktech, konfigurovat je a editovat, uložit a vytisknout konfigurace.

(4) Pro dodatečné zasílání poptávek a/nebo objednávek je vyžadována registrace a/nebo schválení uživatele prostřednictvím Internetovém portálu za účelem sdělení informací nezbytných pro rychlé a hladké vyřízení objednávky. Proto je část Internetového portálu týkající se poptávek nebo objednávek přístupná pouze registrovaným uživatelům, kteří splňují podmínky registrace stanovené v § 4 těchto Podmínek pro používání.

§ 2 Rozsah platnosti a předmět Podmínek pro používání

(1) Tyto Podmínky pro používání Internetového portálu platí pro všechny uživatele Internetového portálu. Pro objednávky od registrovaných a schválených uživatelů, jež budou plněny společností NORD - Poháněcí technika, s.r.o., IČO: 62025694, se sídlem Praha 10 - Uhříněves, Bečovská 1398/11, PSČ 10400, (dále jen „NORD ČR“) platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti NORD ČR, které jsou k dispozici na www.nord.com pro prohlížení, uchování a vytištění.

(2) Používání Internetového portálu je přípustné výhradně na základě těchto Podmínek pro používání. Vyhrazujeme si právo, tyto Podmínky pro používání kdykoliv a bez udání důvodů změnit. Platnost těchto Podmínek pro používání v jejich současné podobě je akceptována registrací podle jejího § 4, nebo pokud registrace není nutná, skutečným zahájením používáním Internetového portálu.

(3) Náš Internetový portál byl vytvořen pro oblast České republiky na základě českého práva. Proto nepřejímáme žádnou záruku za to, že Internetový portál je vhodný k použití pro uživatele jiných států a právně přípustný.

§ 3 Obsah a dostupnost Internetového portálu, produkty

(1) Máme právo podle našeho vlastního uvážení jakékoliv nebo i všechny oblasti Internetového portálu nebo jejich části upravovat, doplňovat, omezovat, vymazávat nebo zrušit částečně nebo úplně zveřejňování jejich obsahu.

(2) Internetový portál je použitelný pouze s ohledem na aktuální stav techniky. Technické poruchy týkající se výpadku proudu nebo síťového připojení, hardwarových nebo softwarových chyb, snížené kapacity, přerušení kvůli bezpečnosti nebo údržbě mohou ovlivnit rozsah možností jeho použití. Nepřebíráme žádnou záruku, že Internetový portál je vždy použitelný v plném rozsahu.

(3) Negarantujeme také, že Internetový portál neobsahuje viry. Každý uživatel je povinen přijmout přiměřená bezpečnostní opatření pro vlastní ochranu a ochranu Internetového portálu před stahováním materiálů.

(4) Možnost prezentace a konfigurace našich produktů na Internetovém portálu neznamená z naší strany žádnou závaznou nabídku. Jedná se o pobídku uživateli k předložení závazné objednávky. Tooltips (= pomocné funkce), které je možné otevřít v konfigurátoru, jsou vztaženy k produktům. Nenahrazují žádné poradenství o vhodnosti daného produktu pro použití zamýšleného uživatelem. Uživateli je tak umožněno se dodatečně spojit s jedním z našich kompetentních spolupracovníků.

§ 4 Registrace, zpřístupnění

(1) Některé oblasti Internetového portálu jsou přístupné pouze registrovaným uživatelům. Přístup do dalších oblastí Internetového portálu pak podléhá dalšímu schválení a tyto další oblasti jsou tak přístupné pouze schváleným uživatelům.

(2) Uživatel může požádat o svou registraci emailem s uvedením svého jména, své emailové adresy a hesla, které si sám vybere a pouze on může vidět. Následně na jím uvedenou emailovou adresu obdrží potvrzení o přijetí s potvrzovacím odkazem. Jakmile je uživatel ověřen prostřednictvím potvrzovacího odkazu, může používat oblast chráněnou heslem jako registrovaný uživatel. Uživatel je povinen poskytnout veškerá data požadovaná pro registraci pravdivě a neprodleně oznámit jakékoliv jejich změny.

(3) Uživatel nemá žádný nárok na registraci své osoby. Jsme navíc oprávněni jakoukoliv registraci kdykoliv zrušit. To se může stát zejména v situacích, kdy zjistíme, že uživatel poskytl data nutná k registraci neúplně nebo nesprávně, porušil tyto Podmínky pro používání nebo již není oprávněn k užívání našeho Internetového portálu. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo ověřit oprávnění pro používání tohoto Internetového portálu vždy po uplynutí 12 měsíců zasláním dalšího potvrzujícího emailu.

(4) Registrovaný uživatel musí držet své přístupové údaje, hlavně své heslo, v tajnosti.

(5) K přístupu do části Internetovém portálu týkající se cen je potřebné zvláštní oprávnění. To je vydáno vždy pro jednotlivý případ po zvláštní konzultaci s námi. Výše uvedená pravidla (3) a (4) se uplatní obdobně.

(6) Data od uživatele nezbytná pro schválení jeho registrace jsou zaznamenána, a pokud to bude nezbytné pro vyřízení objednávky, mohou být dále použita. Uživatel tímto s touto možností použití dat výslovně souhlasí.

§ 5 Práva uživatele

(1) Registrovanému uživateli je udělena jednorázová nevýhradní a nepřenosná licence k využívání Internetového portálu.

(2) Registrovaný uživatel může kliknutím na tlačítko „Konfigurovat“ vytvořit objednávku a dalším kliknutím na tlačítko „nová položka“ k této objednávce může připojit další produkty. Kde to bude možné, i za pomocí konfigurátoru. Dokončená objednávka je uložena do projektového koše kliknutím na tlačítko „Uchovat postup a vystavit nabídku“. Takto vytvořené objednávky zůstávají nezávazné a nepředstavují žádnou smluvní nabídku zákazníka.

(3) Učinit závaznou objednávku je možné pouze k tomu oprávněným uživatelem. Před jejím učiněním bude její obsah včetně dat zákazníka shrnut na na přehledové stránce. Zde může registrovaný a oprávněný uživatel údaje objednávky upravovat použitím určených políček pro změny. Po kliknutí na tlačítko „Souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami“ a následně stiskem tlačítka „Závazná objednávka“ registrovaný a oprávněný uživatel činí závaznou objednávku, tj. nabídku k uzavření smlouvy.

(4) Po učinění objednávky obdrží registrovaný a oprávněný uživatel automaticky vygenerovaný email s potvrzením obdržení objednávky včetně uvedení jejího obsahu. Toto potvrzení o obdržení neznamená akceptaci objednávky. Smlouva je uzavřena teprve akceptací objednávky, tj. jejím potvrzením společností NORD ČR.(5) Po uzavření smlouvy je její text uložen a je přístupný registrovanému a oprávněnému uživateli. Registrovaný a oprávněný uživatel si může také uložit a/nebo vytisknout obsah své objednávky ihned po odeslání a prohlédnout si ji kdykoliv později přes funkci „Přehled projektů“.

(5) Po uzavření smlouvy je její text uložen a je přístupný registrovanému a oprávněnému uživateli. Registrovaný a oprávněný uživatel si může také uložit a/nebo vytisknout obsah své objednávky ihned po odeslání a prohlédnout si ji kdykoliv později přes funkci „Přehled projektů“.

§ 6 Povinnosti uživatele

(1) Registrovaný a/nebo oprávněný uživatel prohlašuje, že všechna data, která poskytl během vytváření objednávky nebo registraci (např. jméno, adresa, email, bankovní spojení atd.) jsou pravdivá. Jejich změny musí být neprodleně nahlášeny.

(2) Registrovaný uživatel prohlašuje a odpovídá za to, že žádná třetí osoba nemá a nebude mít přístup k informacím, softwaru, dokumentaci a uživatelským údajům, která získal v souvislosti se svou registrací na Internetovém portálu. Registrovaný uživatel není oprávněn poskytnout jakýmkoliv třetím osobám za úhradu nebo zdarma informace, software, dokumentaci či uživatelská data, která získal v souvislosti se svou registrací na Internetovém portálu. Registrovaný uživatel dále není oprávněn software, dokumentaci v něm obsaženou a ani jeho jakoukoliv část měnit, zpětně analyzovat, překládat a ani vyjímat jeho části.

(3) Zjistí-li uživatel zneužití svého přístupového oprávnění, je povinen toto neprodleně písemně nahlásit NORD ČR. Při zneužití přístupových oprávnění uživatele jsme oprávněni neprodleně uzavřít přístup k Internetovému portálu pro tohoto uživatele. Uživatel odpovídá za jakékoliv zneužití jemu poskytnutých přístupových dat.

§ 7 Autorské právo a duševní vlastnictví

Obsah (především informace, software, dokumentace, texty, obrázky, grafika, zvukové soubory, videa a animační soubory a jakékoliv jiné soubory a databáze), vzhled a rozvržení našeho Internetového portálu jsou chráněny právem duševního vlastnictví. Vyhrazujeme si výslovně veškerá práva ochrany. Pokud taková oprávnění nevyplývají přímo ze zákonného předpisu, je potřeba náš písemný souhlas pro jakékoliv kopírování, úpravy, rozšiřování a jakýkoliv způsob využívání našeho duševního vlastnictví. To platí také pro naše značky, ochranné známky, hodnotící plakety a firemní loga. S výjimkou práv výslovně udělených v těchto Podmínkách pro používání neposkytujeme uživateli zpřístupněním obsahu tohoto Internetového portálu žádná další práva duševního vlastnictví bez ohledu na jejich druh, zejména autorská práva, práva k obchodním firmám a práva průmyslového vlastnictví, jako jsou např. patenty, užitné vzory a ochranné známky.

§ 8 Záruka za obsah a odkazy

(1) Za vlastní obsah našeho Internetového portálu jsme zodpovědní podle obecné právní úpravy.

(2) Obsah tohoto Internetového portálu jsme pečlivě vytvořili a snažíme se jej průběžně kontrolovat. Nemůžeme však garantovat jeho správnost, aktuálnost, úplnost a stálou dostupnost. Závazné informace, rady, doporučení nebo prohlášení jsou poskytovány výhradně v rámci individuální komunikace.

(3) Pokud dáváme k dispozici nebo poskytujeme náš obsah našeho Internetového portálu zdarma, neručíme za technické nebo právní vady. Obzvláště neručíme za správnost, bezvadnost, práva třetích stran k právu duševního vlastnictví, kompletnost a/nebo použitelnost tohoto obsahu. Tato výjimka odpovědnosti se nevztahuje na úmyslná jednání nebo případná podvodná jednání z naší strany.

(4) Naše nabídka obsahuje také odkazy na webové stránky třetí strany, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za obsahy propojených stránek je výhradně odpovědný příslušný provozovatel těchto stránek.

§ 9 Kontrola exportu

Poskytnutí určitých informací a služeb Internetového portálu může podléhat schválení nebo být zcela zakázáno v závislosti na jejich účelu použití nebo konečném určení, a to na základě příslušných exportních předpisů Evropské unie, členských států EU a/nebo USA. Přístup a/nebo poskytnutí obsahu Internetového portálu se tak může uskutečnit pouze tehdy, je-li uživatelem zajištěno dodržení těchto příslušných vývozních předpisů. Při porušení jsme oprávněni zablokovat neprodleně přístup k našemu Internetovému portálu.

§ 10 Obecná ustanovení, místní příslušnost soudu, použité právo

(1) K výše uvedeným Podmínkám pro používání neexistují dodatečná ujednání.

(2) Pokud jsou nebo budou jednotlivá ustanovení těchto Podmínek pro používání zcela nebo částečně neplatná nebo neúčinná, není tím dotčena platnost a účinnost jejich ostatních částí. Neupravená nebo neplatná ustanovení těchto Podmínek pro používání se řídí obecnou právní úpravou.

(3) Místo plnění pro všechny závazky dle těchto Podmínek pro používání je Praha.

(4) Příslušným soudem k řešení jakýchkoliv sporů souvisejících s používáním Internetového portálu je Obvodní soud pro Prahu 10.

(5) Tyto Podmínky pro užívání se řídí právem České republiky, odkazy na cizí právní řády se vylučují, výslovně se vylučuje i aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Stav Prosinec 2018