Forsyningskjede (LkSG) og materiell overholdelse

Våre forpliktelser langs forsyningskjeden

NORD DRIVESYSTEMS-konsernet har implementert loven om forsyningskjedens aktsomhetsplikter siden 2023. Vi vil gjerne gi våre kunder og alle kolleger sikkerheten for at våre produkter er laget med råvarer og komponenter fra bærekraftig produksjon, og at det er selvsagt at våre partnere i hele forsyningskjeden også føler seg forpliktet i forhold til menneskerettigheter.

Loven om forsyningskjedens aktsomhetsplikter (LkSG)

Vår prinsipperklæring iht. LkSG

Loven om forsyningskjedens aktsomhetsplikter (LkSG) har vært i kraft siden 1. januar 2023. Denne loven har som formål å regulere overholdelse av menneskerettigheter i forsyningskjeden. Et av elementene i dette er definerte aktsomhetsplikter.

Loven vil i første omgang gjelde for bedrifter med minst 3000 ansatte fra 2023. Getriebebau NORD GmbH &Co KG med 1670 ansatte i Tyskland ville først bli forpliktet til å følge loven fra 2024, men er klar over lovens betydning og påtar oss allerede ansvaret i år.

Som en globalt aktiv familiebedrift er vi klar over innflytelsen og virkningene av våre forretningsdisposisjoner på samfunnet. Vi er derfor svært opptatt av temaet CSR. Dette er forkortelsen for Corporate Social Responsibility og beskriver den frivillige overtakelsen av ansvar for sosiale, økologiske og økonomiske aspekter både nasjonalt og internasjonalt.

Som et selskap med internasjonale bånd ser NORD på det som et spesielt ansvar å arbeide for å forbedre den globale menneskerettighetssituasjonen i hele våre forsyningskjeder og utforme forretningsforbindelsene for bærekraftig utvikling. Den økende integrasjonen i globale innkjøps- og salgsmarkeder innebærer ofte risiko på grunn av mangel på åpenhet og ofte mangelfull håndheving av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i forsyningskjedene.

NORD har fokus på å respektere, beskytte og overholde menneskerettighetene til enkeltpersonene. Etter vår forståelse inkluderer dette rettferdig lønn, tilfredsstillende arbeidsforhold og hindring av utnyttelse av barn. For oss er likestilling mellom kvinner og menn en selvfølge, og vi diskriminerer ingen på grunnlag av kjønn, avstamning, etnisitet, språk, hjemland og opphav, tro, religiøse eller politiske oppfatninger eller på grunnlag av funksjonshemming. Vi avviser korrupsjon samt tvangsarbeid og menneskehandel.

Vi forventer at våre leverandører og våre ansatte i alle områder av selskapet og datterselskapene respekterer, beskytter og overholder menneskerettighetene til hver enkelt person. Vi må sikre at brudd på menneskerettigheter og miljøbrudd forebygges både innenfor vår forretningsvirksomhet og gjennom hele forsyningskjeden, og at de berørte får tilgang til hjelp.

Vi i NORD står fast på disse retningslinjene og lærer opp de ansatte til å etterleve disse verdiene i selskapet. Dette starter med en bevisst forståelse av brudd på disse prinsippene, som gripes tak i og behandles via definerte prosesser og deretter fører til egnede tiltak for virksomheten. Dette gjelder også tredjepartsinformasjon.

Her er lenken til vårt varslingssystem: Varsling

Vi utarbeider en kontinuerlig oppdatert, IT-støttet risikoanalyse basert på landindekser og de 13 risikoområdene i LkSG.

En menneskerettighetsansvarlig er utnevnt til å overvåke risikoanalysen og rapportere til ledelsen minst én gang per regnskapsår. Dersom analysen viser brudd på en menneskerettighets- eller miljøforpliktelse, vil mulige utbedringstiltak bli definert og egnede tiltak iverksatt for å eliminere dem.

Vi forplikter oss til å fremme overholdelse av innholdet i denne policyen blant våre leverandører og i den bredere verdikjeden innenfor rammen av muligheter og handlingsrom. Vi forbeholder oss også retten til å kontrollere at våre leverandører overholder våre etiske retningslinjer, som er obligatoriske for leverandører. Dette kan for eksempel være i form av spørreskjemaer, vurderinger eller revisjoner. Hvis det er tvil om overholdelse av disse retningslinjene, oppfordres leverandøren til å iverksette egnede mottiltak og rapportere saken til sin ansvarlige kontakt i selskapet vårt.

Du finner mer informasjon om selskapets retningslinjer og etiske retningslinjer her.

Finn ut mer i denne videoen fra det føderale arbeids- og sosialdepartementet.

Last ned vår grunnleggende erklæring

Som en globalt aktiv familiebedrift er vi klar over innflytelsen og virkningene av våre forretningsmessige disposisjoner på samfunnet. Vi er derfor svært opptatt av temaet CSR.

Materiell overholdelse

Produsenter, men også importører, forhandlere eller leverandører av varer, plikter å sørge for at produktene deres overholder alle materielle forskrifter (materiell overholdelse). Kjemikalieforordningen REACH og EUs RoHS-direktiv er eksempler på implementering av materiell overholdelse; Data knyttet til dette regelverket skal offentliggjøres og dokumenteres i hele leverandørkjeden.

REACH-forordningen ble vedtatt av Den europeiske union for å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot risikoen fra kjemikalier. (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Last ned produsenterklæring iht. REACH-forordningen

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) ble utviklet av Responsible Minerals Initiative (RMI) for å hjelpe bedrifter med å gi sine kunder nøyaktig informasjon om opprinnelseslandet til mineralene og smelteverkene og raffineriene de bruker.

I denne sammenhengen betegner konfliktmineraler råvarer som bidrar til å finansiere vold og menneskerettighetsbrudd i produksjonslandene. Dette skal forebygges gjennom implementeringen av EU-forordningen.

Last ned Conflict Minerals Report (CMRT) (ZIP-fil)

PFAS er en gruppe industrikjemikalier som inkluderer et meget stort antall stoffer. Det dreier seg om organiske forbindelser hvor hydrogenatomene er fullstendig ("perfluorerte") eller delvis ("polyfluorerte") erstattet av fluoratomer. På grunn av deres spesielle egenskaper har de vært mye brukt i mange industrisektorer og også i husholdninger i lang tid.

De mest kjente PFAS-stoffgruppene er:

  • perfluorerte sulfonsyrer (mest kjente representant: perfluoroktansulfonsyre (PFOS))
  • perfluorerte karboksylsyrer (mest kjente representant: perfluoroktansyre (PFOA))

Den 7. februar 2023 publiserte ECHA begrensningsdossieret om den brede begrensningen av per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS).

Som et ansvarlig selskap tar vi dette problemet på alvor. Vi holder oss oppdatert på den aktuelle utviklingen på dette området, blant annet gjennom forbundene VDMA og ZVEI. Straks REACH-forordningen (EF) 1907/2006, en europeisk kjemikalieforordning, blir oppdatert og PFAS er tatt med på kandidatlisten som stoffer med stor bekymring, vil vi iverksette egnede tiltak og etterleve ansvaret vårt.

Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon.