Bærekraftsstrategi 2025

Vår vei mot en mer bærekraftig fremtid

Siden slutten av 2021 har vi arbeidet med et tverrfaglig team om bærekraftstemaer. Teamet består av ansatte fra et bredt spekter med områder og støttes aktivt av eier og ledelse.

Her vil vi gjerne presentere deg for CSR-teamet.

Vår bærekraftsstrategi 2025 er et løfte til oss selv, våre kunder og publikum om å handle konsekvent på en økologisk, økonomisk og sosialt ansvarlig måte. Derfor blir våre produkter og våre arbeidsmetoder ikke bare stadig bedre gjennom våre innovasjoner, men også stadig mer bærekraftig.

Bærekraft innen drivverksteknologi

I vår nye brosjyre kan du lese mer om vår CSR-strategi, våre satsingsområder og vårt veikart for de kommende årene.

Last ned brosjyre

Våre 5 sentrale virkefelt

Styring og prosesser

NORDs bærekraftsadministrasjon ble introdusert i 2022. Viktige milepæler var den vellykkede introduksjonen av et sertifisert miljøstyringssystem i Tyskland og publiseringen av den første bærekraftsrapporten for driftsstedet vært i Bargteheide. Utfordringen i dette handlingsfeltet er å etablere en internasjonal styringsstruktur og et rapporteringssystem for hele NORD-konsernet i 48 datterselskaper. Suksessen til andre handlingsfelt, spesielt miljø (energi/klima), avhenger av denne styringsstrukturen.

Vårt fokus på dette handlingsfeltet:

 • Fra 2025 ønsker vi å kunne lage en internasjonal bærekraftsrapport der nøkkeltall fra alle våre datterselskaper er integrert – da har vi definert bærekraftsansvarlige over hele verden som vi jevnlig utveksler informasjon med.
 • Implementering av NORDs miljøstyringsstandard hos de 10 største forsikringsselskapene (sortert etter antall ansatte)

NORD DRIVESYSTEMS-konsernet, med nesten 5000 ansatte, har en bred internasjonal base. Våre egne selskaper for produksjon, utvikling, montering, salg og service er tilgjengelig for kundene våre i 36 land. Vi planlegger vår bærekraftstrategi for hele NORD-konsernet – for fra vårt ståsted skal en bærekraftsstandard kunne opprettholdes overalt. Det er derfor vårt mål å utarbeide globale prosesser og rapporteringsstrukturer (governance) i NORD-konsernet.

Mennesker

Spesielt i dagens arbeidsmarked, som er preget av mangel på fagarbeidere og kampen om unge talenter, er det behov for handling for å utvikle helhetlige konsepter og tilnærminger for å sikre attraktiviteten til NORD som arbeidsgiver over hele verden.

Vårt fokus på dette handlingsfeltet:

 • Vi har som mål at nesten alle ansatte i NORD-konsernet skal være grundig informert om CSR-aktiviteter og få regelmessig opplæring innen 2025.
 • Innen 2024 ønsker vi å ha innført et digitalt læringsstyringssystem for å gi alle ansatte i NORD-konsernet mulighet til individuell videreutdanning.
 • Utvikling av en mangfoldsindikator, som vi ønsker å bruke til å fremme mangfold i arbeidsstyrken.

NORD DRIVESYSTEMS-konsernet har nå nesten 5000 ansatte over hele verden. Det er også mange andre som arbeider i forsyningskjeden vår. Inkludering, respekt for menneskerettigheter, styrking av arbeidskulturen vår, sikkerhet og kontinuerlig kunnskapsoverføring er bare noen av temaene vi ønsker å fremme.

Miljø

Som et maskinkonstruksjonsfirma har NORD en betydelig innvirkning på globalt ressursforbruk og klimagassutslipp. For å samordne strukturerte tiltak på den ene siden og dokumentere engasjementet på en rettssikker måte på den andre siden, er en internasjonal miljøstyringstilnærming avgjørende. Fagområdene energi og klima inngår i miljøhandlingsområdet.

Vårt fokus i dette handlingsfeltet:

 • Redusere energiforbruket som brukes til drift. Tilknyttet dette er reduksjon av klimagasser i hele NORD-konsernet.
 • Øke bruken av fornybar energi
 • Øke andelen egenprodusert elektrisitet
 • Øke effektiviteten til kjøretøyflåten vår
 • Reduksjon av avfallsproduksjon
 • Utvidelse av biologisk mangfold på våre driftssteder
 • Forebyggende beskyttelse av miljøet mot vannforurensende stoffer
 • Utvikling av en internasjonal klimastrategi (så langt er det miljøprogrammet for Bargteheide)
 • Opprette en konsernomfattende klimabalanse for Scope 1-2

Fokus i vårt arbeid ligger på miljøspørsmål. Det er spesielt viktig for oss å jsamarbeide med kolleger fra de ulike områdene for å forbedre miljøprogrammet vårt.

Produkter

Som et produksjonsselskap er produktene våre alltid i sentrum av vårt bærekraftarbeid med stor strategisk betydning. Designet, livssyklusen og bruksområdene til produktene våre påvirker temaene materialeffektivitet, menneskerettigheter og klimagassutslipp. Dette fører til overlapping med handlingsfeltene mennesker, miljø og forsyningskjede.

Vårt fokus på dette handlingsfeltet:

 • Forankring av bærekraft i produktutviklingsprosessen
 • Øke salgskvoten for energieffektive løsninger
 • Beregninger av et produkts karbonavtrykk for en produktserie frem til 2025
 • Implementering av et produkt-karbonavtrykk pilotprosjekt for et utvalgt produkt i år
 • Salgsandelen av spesielt effektive produkter skal økes betydelig. Konkret ønsker vi å oppnå en andel på >30 % for post- og pakkebransjen innen 2025, en andel på >30 %.

Vi er spesialister på drivverksløsninger til mer enn 100 bransjer. Drivverksløsninger finnes på mange områder av industrien, der de bruker en betydelig andel av energien som brukes. Med våre svært effektive drivverksløsninger (våre produkter) ønsker vi å gi et betydelig bidrag til å redusere energiforbruk og CO₂-utslipp.

Forsyningskjede

En strukturert tilnærming til en transparent og lavrisiko forsyningskjedestyring er nå et nødvendig grunnlag for å møte økende trykk fra lovgivere og kunder på den ene siden og redusere de komplekse sosiale og økologiske (og økonomiske) risikofaktorene i forsyningskjeden på den andre siden.

Vårt fokus på dette handlingsfeltet:

 • Das Lieferketten-Sorgfalts-Pflichtgesetz (LKSG) blir obligatorisk for NORD DRIVESYSTEMS-konsernet fra 1. januar 2024. Vi har besluttet å bruke loven allerede fra 1. januar 2023. Dette betyr at vi definitivt vil følge loven fra 2024.
 • Fastsettelse av klimagassutslipp på 80 % av de innkjøpte delene innen 2025. Å drive materialoverholdelse i selskapet med definerte ansvarsområder
 • Overvåke juridiske krav hele tiden, identifisere risiko og minimere dem via effektive prosesser

Mitt spesialområde er forsyningskjedelov og alle tilknyttede spørsmål. Jeg vil gjerne gi våre kunder og alle kolleger forsikringen om at våre produkter er laget med råvarer og komponenter fra bærekraftig produksjon, og at det sier seg selv at våre partnere i hele forsyningskjeden også føler seg forpliktet til menneskerettigheter.