Forretningsretningslinjer og etiske retningslinjer

For NORD DRIVESYSTEMS-konsernet

Last ned våre Etiske Retningslinjer

I tråd med våre etiske retningslinjer påtar vi oss ansvar ved å vurdere konsekvensene av forretningsbeslutninger og handlinger i økonomiske, teknologiske, sosiale og økologiske sammenhenger og skape en rimelig balanse mellom interesser.

Dessuten tar vi samfunnsansvar overfor våre globale medarbeidere, kunder, leverandører og andre partnere. Last ned vår forretningsretningslinjer på tysk og engelsk her.

Last ned PDF

1. Misjonserklæring og verdier

Kundeorientert – Kundeorientering er det som driver oss

Kundenes tilfredshet og suksess er fokus for våre tanker og handlinger. Vi fokuserer arbeidet på kravene til kundene våre. Langsiktig kundelojalitet frem til teknologisk partnerskap er vårt viktigste bedriftsmål.

Innovativt – Innovasjon og teknologisk lederskap er erklærte mål

NORD DRIVESYSTEMS er en av verdens ledende systemleverandører når det gjelder drivverksteknologi. Fra omformere til drivaksler: Vi leverer gir, elektromotorer og drivverkselektronikk med alle tilhørende tjenester fra én enkelt kilde. Som en del av innovasjonsstyringen analyserer vi kontinuerlig fremtidige markedskrav og nye produksjonsteknologier. Vi setter tekniske standarder og utvikler kontinuerlig nye modulære produkter med optimal nytte for kundene. Som serieleverandør tilbyr vi fleksible systemløsninger med et pris-ytelse-forhold på linje med markedskravene

Globalt – Vi er en sterk verdensomspennende partner for kundene

I 36 land kan våre kunder raskt, enkelt og pålitelig samarbeide med filialer av NORD DRIVESYSTEMS-konsernet – vi snakker kundenes språk. Med egne produksjons-, salgs- og serviceselskaper er vi aktive på alle fem kontinenter og tilbyr våre kunder over hele verden kompetent og intensiv støtte fra utvikling til vellykket igangkjøring. For å nå vekstmålene utvider vi den globale selskapsstrukturen kontinuerlig og bærekraftig.

Konsistent – Vi satser på høyeste kvalitet

Vi utvikler og produserer produkter og tjenester av høyeste kvalitet og pålitelighet. Våre produkter brukes i mer enn 100 ulike bransjer, ofte med høye tekniske krav. Derfor er de høyeste kvalitetsstandardene over hele verden en selvfølge, ikke bare i produksjonen, men gjennom hele verdikjeden. Vi garanterer høy driftssikkerhet og lavt vedlikehold av produktene våre gjennom et globalt kvalitetsstyringssystem og enhetlige produksjonsstandarder. Kontinuerlige forbedringer på alle nivåer som en del av vårt lean-initiativ NORDPro er godt etablert i vårt selskap over hele verden med mål om å være den beste partneren for våre kunder. Vi følger 0-feilstrategien for produkter og prosesser.

Medarbeiderorientert – Våre medarbeidere er grunnlaget for vår suksess

Vi er et motivert, sterkt og kompetent globalt team. Kontinuerlig videreutdanning, internasjonal utveksling av kunnskaper og langsiktig lojalitet fra våre ansatte til selskapet er spesielt viktig for oss. Vi står for respektfullt og samarbeidende samspill mellom alle ansatte over hele verden. Vi kan bare lykkes over hele verden med engasjerte, tillitsfulle og profesjonelle medarbeidere. Gode arbeidsforhold og høye arbeidssikkerhetsstandarder er garantert på alle områder for beskyttelse og trivsel for alle ansatte. Vi ønsker at alle NORD-ansatte over hele verden skal være stolte av sin bedrift og sine personlige prestasjoner.

Pålitelig - Vi har en effektiv produksjon og høy global leveringsevne

Vi investerer langsiktig og bærekraftig i selskapet vårt. Et høyt nivå med vertikal integrasjon og de nyeste produksjonsteknologiene gjør oss i stand til å reagere fleksibelt og raskt på kundenes ønsker. Opprettelsen av tilstrekkelig produksjonskapasitet for vår langsiktige salgsvekst er grunnlaget for vår bedriftsstrategi. For å kunne garantere de økende kravene til kortsiktige og rettidige leveranser over hele verden i fremtiden, jobber vi kontinuerlig med å optimalisere vår omfattende globale logistikkkjede.

Fremtidsrettet – vi ser på digitalisering som en mulighet

Ved hjelp av digitaliseringen av produktene våre ønsker vi å støtte våre kunder til å være innovative og suksessfulle og gjøre kunden i stand til å gjøre forretninger med oss raskt og enkelt via vår nettplattform. Vi integrerer også prosessene i digitale strukturer der dette gir mening og er mulig. Sikkerheten og konfidensialiteten til IT-systemene og dataene skal alltid garanteres.

Bærekraftig/ansvarlig – Vi opptrer på en miljøbevisst, ansvarlig og ærlig måte

Som ansvarlig virksomhet sparer vi ressursene og behandler naturen med varsomhet. Vi støtter kundene med energieffektive drivverksystemer og tar allerede hensyn til potensielle miljøpåvirkninger under utviklingen av dem. Overholdelse av lover, retningslinjer og frivillige etiske standarder er en selvfølge for NORD DRIVESYSTEMS-konsernet. Vi er avhengige av rettferdighet, åpenhet og pålitelighet overfor våre partnere.

Partnerskap – Vi streber etter å samarbeide med leverandører og tjenesteleverandører som partnere

Et tillitsfullt og transparent samarbeid med våre partnere og leverandører gjør oss i stand til å garantere stabile salgs- og innkjøpsprosesser. Vi trenger effektive og kostnadseffektive leverandører som vi kan samarbeide med. Vi sørger for at våre partnere overholder våre høye kvalitetsstandarder gjennom intensiv utveksling og felles kvalitetsaktiviteter.

Solid - Solid og langsiktig finansiering gir høy investeringskraft

For å sikre selskapets langsiktige sikkerhet opptrer vi kostnadsbevisst og sørger alltid for en solid inntjeningsutvikling. Dette krever ansvarlig håndtering av våre økonomiske ressurser, både fra ledelsen og fra alle ansatte. Vi er avhengige av å oppnå varige positive resultater for å finansiere innovasjoner og investeringer på lang sikt og dermed kunne garantere fremtidssikre arbeidsplasser.

2. Omfang

Disse forretningsretningslinjene gjelder for alle filialer og forretningsenheter i NORD DRIVESYSTEMS og er bindende for ledelsen, alle ledere og ansatte. Den inkluderer forskrifter og spesifikasjoner for følgende områder og tilsvarer de nevnte dokumentene: misjonserklæring, etiske retningslinjer (for alle parter, inkludert leverandører), kvalitetspolitikk, miljøpolitikk, energipolitikk, arbeidssikkerhetspolitikk.

I utgangspunktet dekker omfanget av disse forretningsretningslinjene hele selskapet og tilhørende lokasjoner og brukes også som spesifikasjon for våre leverandører. Vi forventer at våre leverandører deler samme verdier, mål og ledelsestilnærminger. Derfor må overholdelse av disse etiske retningslinjene også overholdes av kontraktspartnere som arbeider i selskapets lokaler.

Noen av de sertifiserte styringssystemene har forskjellige bruksområder:

 • Kvalitetsstyring: 16 lokasjoner (per 2022. Bør utvides mer)
 • Miljøforvaltning: Bargteheide tomt (fra og med 2022. Bør utvides mer)
 • Energiledelse: FTN-avdelingen (Produksjonsteknologi Nord) på Gadebusch-anlegget

3. Globale prinsipper for styringssystem

Vi ser på koblingen av miljøvern, bevaring av ressurser, kvalitet og arbeidssikkerhet som vårt sentrale ansvar. Et trygt, helsebevarende og resultatfremmende arbeidsmiljø samt aktivt miljøvern bidrar til selskapets fortsatte eksistens og suksess.

3.1 Kontinuerlig forbedring

Styringssystemet er prosessorientert. Det er rettet mot kontinuerlig utvikling av selskapet, oppfyllelse av kundekrav og forbedring av selskapets miljøresultater.

3.2 Overholdelse av forskrifter og lover

Vi overholder gjeldende lover og forskrifter i landene vi opererer i. I tillegg overholder vi også spesifikasjoner i relevante internasjonale standarder og kundekrav. Der lokale lover og forskrifter er mindre restriktive, styres våre handlinger av prinsippene i denne etiske retningslinjen. I tilfeller der det er en direkte konflikt mellom obligatorisk lokal lov og prinsippene i denne etiske retningslinjen, skal lokal lov ha forrang. Vi forholder oss prinsipielt til myndigheter og statlige institusjoner på en saklig og profesjonell måte.

3.3 Målsetting og resultatforbedring

I tillegg til de økonomiske områdene og kvaliteten, er det også fastsatt og fulgt konkrete mål og planer for områder som miljøvern, ressursbevaring og arbeidssikkerhet. Alle ledere er pålagt å bidra til målene og planene.

3.4 Kommunikasjon og dokumentkontroll

Med målrettet kommunikasjon involverer vi alle relevante interessentgrupper i de sentrale sidene av ledelsen. Vi har en tett utveksling med spesielt ansattes representanter. Vi tilbyr også kurs for våre ansatte for å øke bevisstheten om de sentrale byggesteinene i styringssystemet. Vi publiserer med jevne mellomrom en rapport om utviklingen av våre prestasjoner på områdene kvalitet, miljø og arbeidssikkerhet.

Alle dokumenter og papirer er behørig opprettet, ikke urettmessig endret eller ødelagt og lagret på riktig måte. Firmahemmeligheter og forretningsinformasjon til partnerne behandles sensitivt og konfidensielt. Når det gjelder dokumentasjon følger vi et oversiktlig dokumenthstyringssystem basert på fire trinn:

 • Nivå 1 – Forretningsretsnikngslinjer / Management-håndbok/strategi
 • Nivå 2 – Prosessbeskrivelser Global
 • Nivå 3 – Prosessbeskrivelser Lokal
 • Nivå 4 - Prosessrelatert informasjon (skjemaer, sjekklister, brukerdokumentasjon osv.)

4. Menneskerettigheter

Vi er sterkt fokusert på på fremme menneskerettigheter og overholde menneskerettigheter i samsvar med FNs menneskerettighetspakt, spesielt følgende:

 • Beskyttelse av personvernet.
 • Opprettholde helse og sikkerhet på arbeidsplassen, spesielt å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for å unngå ulykker og skader. Dette er underlagt de generelt gjeldende lokale lovkravene.
 • Beskyttelse av ansatte mot fysisk avstraffelse og mot fysisk, seksuell, psykologisk eller verbal trakassering eller overgrep.
 • Beskyttelse og innvilgelse av retten til meningsfrihet og ytringsfrihet.

5. Arbeidsforhold

Vi overholder følgende kjernearbeidsstandardene i ILO2:

5.1 Barnearbeid

Forbudet mot barnearbeid, dvs. ansettelse av personer yngre enn 15 år, med mindre lokal lovgivning tilsier høyere aldersgrense.

5.2 Tvangsarbeid

Forbudet mot tvangsarbeid av enhver art er spesielt viktig i vår leverandørkjede.

5.3 Lønn

Som et minimum er arbeidsstandardene for avlønning, spesielt med hensyn til kompensasjonsnivået, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter i statene og regionene der vi opererer. Reglene om godtgjørelse er supplert med regional minstelønn og vi legger vekt på rettferdig og ikke-diskriminerende godtgjørelse for alle ansatte.

5.4 Ansattes rettigheter

Vi respekterer ansattes rettigheter.

5.5 Ikke-diskriminering

Ikke-diskriminerende behandling av alle ansatte.

5.6 Organisasjonsfrihet

Retten til organisasjonsfrihet, forsamlingsfrihet og kollektive og tarifforhandlinger.

5.7 Arbeidstid

Vi overholder arbeidsstandardene for maksimal tillatt arbeidstid.

6. Arbeidshelse og sikkerhet

Som en del av vår helse- og sikkerhetsstyring beskytter vi de ansatte mot helseskader gjennom omfattende, forebyggende tiltak. Målet med arbeidet er å utforme organisasjonen og fasilitetene på en slik måte at de ansattes sikkerhet og helse ikke blir kompromittert. For dette gjennomføres risiko- og eksponeringsanalyser, samt regelmessig opplæring av ansatte. Her står forebyggende tiltak i forgrunnen. Enhver har plikt til å peke på anerkjente farer og rett til å eliminere potensielle farer.

7. Miljø

Vi ser ikke økonomisk, resultatorientert utvikling og beskyttelse av miljøet og energisparing som målkonflikter, men som en felles oppgave. Vi er derfor forpliktet til å beskytte miljøet og hindre miljøforurensning så langt vi kan.

Med miljøstyringssystemet vårt fokuserer vi spesielt på følgende aspekter ved vår forretningsvirksomhet:

 • - Reduksjon og substitusjon av eller forsiktig håndtering av vannforurensende stoffer, spesielt i produksjonsprosesser som maling
 • Ressurseffektiv produktdesign av nye produkter og emballasjematerialer
 • Reduksjon av klimagasser i logistikkprosesser, ved bruk av varmeteknologi, strømkjøp eller forretningsreiser
 • Reduksjon av avfall, spesielt farlig avfall fra produksjonsprosesser
 • Koordinering av produksjonsprosesser for innkjøpte deler og levering av disse

Den årlige utviklingen av et miljøprogram er en integrert del av vårt miljøstyringssystem, som spesielt inkluderer definisjon av miljømål for å forbedre våre miljøresultater.

Når vi utvikler nye produkter eller produksjonsprosesser, tar vi på et tidlig stadium hensyn til relevante miljøpåvirkninger under produksjon, bruk og etter endt levetid for produktene. Derfor optimerer vi utviklingsprosessen over hele livssyklusen under bærekraftsaspekter og prøver bevisst å oppveie motstridende mål, som mellom materialbruk og produktets levetid. I produktutviklingen sørger vi også for at produktene også bidrar til å redusere forbruket av energi og andre ressurser når de brukes av kundene.

Der det er mulig, minimerer vi utslipp og avfallsprodukter samt forbruk av energi, vann, brukbar plass og andre ressurser i våre produksjons- og logistikkprosesser. Som en del av våre styringssystemer overvåker vi jevnlig vårt forbruk av ressurser og utslipp som støy og luftforurensning, og rapporterer om spesifikk utvikling.

8. Kvalitet

Målet vårt er til enhver tid å kunne oppfylle kvalitetskravene til våre produkter og prosesser. Derfor bruker vi et styringssystem som omfatter alle områder av organisasjonen.

Prinsippene for de daglige handlingene er følgende:

 • Kundefokus
 • Null-feil-strategi / prosess for kontinuerlig forbedring (NORDPro)
 • Prosessorientering
 • Produktsikkerhet

Vi skaper en bedriftskultur som ser kvalitetsstyring i hele verdikjeden som en integrert del av handlingene til hver enkelt medarbeider.

9. Forsyningskjede og konfliktmineraler

Som en del av vår omfattende forsyningskjedestyring, gjennomfører vi jevnlig en risikoanalyse av forsyningskjeden for å oppfylle omsorgsplikten med hensyn til menneskerettighetsansvaret.

I tillegg forventer vi at våre leverandører følger prinsippene i denne etiske retningslinjen eller bruker tilsvarende etiske retningslinjer. Vi oppfordrer dem også til å implementere innholdet i disse forretningsretningslinjene i sine forsyningskjeder. Vi forplikter oss derfor til å fremme etterlevelse av innholdet i disse retningslinjene også blant våre leverandører og i den videre verdikjeden innenfor rammen av handlingsmuligheter og handlingsrom. Vi forbeholder oss derfor også retten til å kontrollere etterlevelse av retningslinjene hos leverandørene. Dette kan for eksempel gjøres i form av spørreskjemaer, evalueringer eller revisjoner. Hvis det er tvil om overholdelse av denne policyen, bes leverandøren om å iverksette egnede mottiltak og rapportere saken til sin utpekte kontakt i selskapet.

Vi iverksetter due diligence-tiltak, for eksempel målrettede forespørsler, for å unngå bruk av konfliktmineraler som ikke overholder kravene i produktene våre, som kan føre til menneskerettighetsbrudd, korrupsjon og finansiering av væpnede grupper eller lignende.

10. Integritet og samsvar

Vi har implementert et operasjonelt overholdelsessystem som dekker følgende emner tilstrekkelig:

10.1 Korrupsjon

Overfor våre forretningsforbindelser hverken lover, tilbyr, gir, krever eller aksepterer vi fordeler som er ment eller kan gi inntrykk av å påvirke forretningsbeslutninger eller oppnå andre upassende fordeler, og vi aksepterer heller ikke løfter om dem. En særlig streng standard skal legges til grunn ved omgang med personer som er underlagt særskilte straffe- og ansvarsbestemmelser (f.eks. offentlige tjenestemenn).

10.2 Rettferdig konkurranse

Vi handler i samsvar med nasjonale og internasjonale konkurranse- og antitrustlover og deltar ikke i prisfastsettelse, markedsdeling eller kunde-, markeds- eller budrigging.

10.3 Unngå interessekonflikter

Vi unngår alle slags interessekonflikter, både internt og eksternt, som kan påvirke forretningsforhold utilbørlig. Dersom dette ikke lykkes i enkeltsaker, orienterer vi om konflikten.

10.4 Beskyttelse av informasjon og intellektuell eiendom

Vi beskytter konfidensiell informasjon og respekterer åndsverk; Teknologi- og kunnskapsoverføring skal gjennomføres på en slik måte at immaterielle rettigheter og kundeinformasjon, forretningshemmeligheter og ikke-offentlig informasjon beskyttes.

10.5 Forebygging av hvitvasking

Vi overholder våre juridiske forpliktelser for å forhindre hvitvasking av penger og deltar ikke i transaksjoner som tjener til å skjule eller integrere kriminelle eller ulovlig ervervede eiendeler.

10.6 Personvern

Vi behandler, lagrer og beskytter personopplysninger i samsvar med lokale lovbestemmelser. Mer detaljert informasjon og forskrifter om databeskyttelse finner du i våre regionale databeskyttelseserklæringer.

10.7 Personvern

Vi overholder gjeldende lover for beskyttelse av forretningshemmeligheter og behandler konfidensiell informasjon fra våre forretningspartnere deretter.

11. Omgang med informasjon om brudd

Våre ledere har et spesielt ansvar. De fungerer som et forbilde og må alltid holde seg oppdatert med de tilgjengelige systemene, f.eks. vårt programvarestøttede juridiske register innen områdene miljø, arbeidssikkerhet, bærekraft eller eksterne opplæringstilbud, og de må sjekke aktuelle endringer i loven for relevans og samsvar. Alle overtredelser som blir kjent skal straks rapporteres. Hvis det er fare for skader for berørte ansatte, har både våre ansatte og eksterne forretningspartnere tilgang til vårt beskyttede varslersystem på vårt nettsted. «Fire-øyne-prinsippet» gjelder for alle kontroll- og godkjenningsprosesser som gjelder kritiske finansielle betalingsstrømmer, og dette betyr at minst to ansatte må godkjenne en sak som krever kontroll. Godkjenningsprosessene våre blir også konkretisert av våre signaturretningslinjer. Brudd på atferdsretningslinjene kan føre til disiplinære konsekvenser.