Vilkår for bruk

av internettportalen "https://www.mynord.com"

https://www.mynord.com fra GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

Artikkel 1 – Internettportalen "myNORD"

(1) Internettportalen "https://www.mynord.com" er rettet mot både registrerte og ikke-registrerte brukere.

(2) "Brukere", som definert i disse bruksvilkårene, er kun selskaper som definert i artikkel 14 BGB (m.a.o. fysiske og juridiske personer eller lovlig inngåtte partnerskap som opptrer innenfor sine kommersielle eller uavhengig profesjonelle kapasiteter under gjennomføring av lovlige transaksjoner), juridiske personer i henhold til offentlig lov, eller spesialfond.

(3) Alle brukere kan bruke internettportalen til å finne informasjon om våre produkter, konfigurere dem og redigere, lagre og skrive ut konfigurasjonene.

(4) For å i tillegg kunne sende tilbudsforespørsler og/eller bestillinger, må brukeren registreres og/eller godkjennes i internettportalen for at vi skal motta informasjonen som er nødvendig for rask og god behandling av bestillingene. Sidene som omhandler tilbudsforespørsler eller bestillinger er derfor kun tilgjengelige for registrerte brukere av internettportalen som oppfyller registreringskravene som er beskrevet i artikkel 4 i disse bruksvilkårene.

Artikkel 2 – Bruksvilkårenes omfang

(1) Disse vilkårene for bruk av internettportalen gjelder for alle brukere av internettportalen. For bestillinger fra registrerte og godkjente brukere gjelder også "Generelle vilkår og betingelser for GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG". Disse vilkårene og betingelsene er tilgjengelige på nettstedet www.nord.com og kan leses, lagres og skrives ut når som helst.

(2) Bruk av denne internettportalen er kun tillatt i henhold til disse bruksvilkårene. Vi forbeholder oss retten til å modifisere bruksvilkårene når som helst og uten å oppgi noen grunn. Ved å registrere deg i henhold til artikkel 4 godtar du bruksvilkårene i gjeldende versjon. Der det ikke er krav til registrering godtar du bruksvilkårene ved å begynne å bruke tjenesten.

(3) Vår internettportal er opprettet for Forbundsrepublikken Tyskland og på grunnlag av tysk lov. Vi tar derfor ikke ansvar for å sørge for at internettportalen er passende, anvendelig eller juridisk tillatt for brukere fra andre land.

Artikkel 3 – Internettportalens og produktenes innhold og tilgjengelighet

(1) Vi har rettigheten til, etter eget forgodtbefinnende, å modifisere, endre, innskrenke, slette eller midlertidig eller permanent opphøre publiseringen av alle eller noen områder av internettportalen.

(2) Internettportalen skal kun brukes i kontekst av dagens teknologi. Tekniske feil i strømforsyning eller overføringsnett, maskinvare- eller programvarefeil, redusert kapasitet, sikkerhets- eller vedlikeholdsrelaterte avbrytelser kan påvirke omfanget av bruksalternativene. Vi kan ikke garantere at internettportalen alltid kan brukes i fullt omfang.

(3) Vi kan heller ikke garantere at internettportalen er fri for virus. Alle brukere må benytte passende sikkerhetstiltak for å beskytte seg selv og internettportalen før vedkommende laster ned innhold.

(4) Presentasjonen og konfigureringsalternativene til produktene våre på internettportalen innebærer ikke et bindende tilbud fra oss, men snarere en invitasjon til at brukeren sender inn et bindende tilbud. Verktøytipsene (= hjelpefunksjoner) som kan åpnes i konfigureringsverktøyet er produktrelaterte. De er ikke en erstatning for råd om hvor egnet de respektive produktene er for brukerens tiltenkte bruk. Brukeren oppfordres derfor til å i tillegg ta kontakt med en av våre rådgivere.

Artikkel 4 – Registrering og godkjenning

(1) Noen områder av internettportalen er kun tilgjengelige for registrerte brukere. Andre områder av internettportalen er i tillegg underlagt godkjenning og dermed kun tilgjengelige for godkjente brukere.

(2) En bruker kan be om å få tilsendt registreringsskjemaet sitt på e-post ved å oppgi navn, e-postadresse og et passord som vedkommende oppretter selv. Vedkommende vil så motta en e-post med bekreftelse på mottatt henvendelse og en bekreftelseslink til e-postadressen han/hun har oppgitt. Så snart brukeren har bekreftet denne linken kan vedkommende bruke de passordbeskyttede områdene som registrert bruker. Vedkommende må oppgi de riktige opplysningene som registreringen krever og umiddelbart varsle oss om eventuelle endringer i denne informasjonen på et senere tidspunkt.

(3) Brukere har ikke rett til å registrere seg. Vi har også rett til å annullere registreringer når som helst. Dette kan f.eks. være tilfellet dersom vi oppdager at en bruker har oppgitt feil eller manglende informasjon i forbindelse med registreringen, bryter disse bruksvilkårene eller ikke lenger er autorisert til å bruke tjenestene. Vi forbeholder oss derfor retten til å verifisere brukernes autorisasjon til bruk av tjenestene hver tolvte måned ved å sende en ny e-postbekreftelse.

(4) Den registrerte brukeren må holde innloggingsinformasjonen sin, spesielt passordet, hemmelig.

(5) Det kreves separat godkjenning for området av internettportalen som omhandler priser. Denne godkjenningen utstedes etter en separat konsultasjon med oss. De ovennevnte bestemmelsene i punkt (3) og (4) gjelder også for denne registreringen.

(6) Informasjonen om brukeren som kreves for godkjenning lagres og kan utleveres der dette er nødvendig for å behandle en bestilling. Brukeren har allerede uttrykkelig samtykket i denne overføringen av informasjon.

Artikkel 5 – Brukerens rettigheter

(1) En registrert bruker er garantert én enkel, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens for bruk av internettportalen innenfor rammene av vedkommendes profesjonelle virksomhet.

(2) Ved å klikke på knappen "Konfigurer" kan den registrerte brukeren opprette en tilbudsforespørsel, og ved å klikke på knappen "Ny artikkel" kan vedkommende legge til produkter til denne tilbudsforespørselen (eventuelt ved hjelp av konfigureringsverktøyet). Den fullførte tilbudsforespørselen lagres i handlekurven ved å klikke på knappen "Lagre prosessen og opprett tilbud". Tilbudsforespørsler som opprettes på denne måten er ikke bindende og representerer ikke et kontraktfestet tilbud fra kunden.

(3) Bindende bestillinger kan kun gjøres fra det godkjente området. Før innsending av bestillingen vil innholdet, inkludert kundeinformasjonen, vises på en oversiktsside. Den registrerte og godkjente brukeren kan korrigere bestillingsinformasjonen ved å bruke de aktuelle endringsfeltene. Etter å ha klikket på "Godta generelle vilkår og betingelser" vil den registrerte og godkjente brukeren sende oss et bindende tilbud for inngåelse av kontrakt ved å klikke på knappen "Forpliktet til å betale".

(4) Etter bestillingen mottar den registrerte og godkjente brukeren en automatisk generert e-post som bekrefter mottak av bestillingen og oppsummerer informasjonen (mottaksbekreftelse). Denne mottaksbekreftelsen representerer ikke en kontraktfestet forpliktelse for vår del. En kontrakt inngås kun når vi, etter eget forgodtbefinnende, sender en bestillingsbekreftelse eller de bestilte produktene innen 30 dager.

(5) Etter inngåelse av kontrakten blir kontraktsteksten lagret og gjort tilgjengelig for den registrerte og godkjente brukeren. Den registrerte og godkjente brukeren kan også lagre og/eller skrive ut innholdet i bestillingen umiddelbart etter innsending av denne, og vise den på et hvilket som helst senere tidspunkt ved å bruke funksjonen "Prosjektoversikt".

Artikkel 6 – Brukerens plikter

(1) Den registrerte og godkjente brukeren forsikrer at informasjonen vedkommende har oppgitt under bestillingen eller godkjenningen (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, bankkonto etc.) er korrekt. Endringer i denne informasjonen må meddeles umiddelbart.

(2) Den registrerte brukeren garanterer at tredjeparter ikke får tilgang til informasjon, programvare, dokumentasjon eller brukerinformasjon som blir tilgjengelig etter registrering. Vedkommende har ikke anledning til å videreformidle informasjon, programvare, dokumentasjon eller brukerinformasjon som blir tilgjengelig etter registrering til tredjeparter, hverken gratis eller mot betaling. Videre har vedkommende ikke anledning til å modifisere, foreta omvendt utvikling av eller oversette programvaren eller dens dokumentasjon eller trekke ut deler av disse.

(3) Dersom brukeren blir klar over misbruk av tilgangsrettighetene vedkommende har fått, må han/hun umiddelbart gi oss et skriftlig varsel om dette. Dersom tilgangsrettighetene som er kommunisert til brukeren misbrukes, har vi rettigheten til å umiddelbart blokkere denne brukerens tilgang til internettportalen. Brukeren er ansvarlig for ethvert misbruk av tilgangsinformasjonen han/hun er ansvarlig for.

Artikkel 7 – Opphavsrett og andre beskyttelsesrettigheter

Innholdet (i særdeleshet informasjon, programvare, dokumentasjon, tekst, bilder, diagrammer, lyd, video og animasjonsfiler og alle andre filer og databaser), designet og layouten til internettportalen er opphavsrettslig beskyttet. Vi har enerett på alle beskyttelsesrettigheter. Dette gjelder i særdeleshet mangfoldiggjøring, redigering, formidling og enhver form for bruk som krever vår skriftlige godkjennelse, med mindre tiltakene i henhold til lovverket er tillatt uten godkjennelse. Dette gjelder også våre varemerker, fabrikkskilt og selskapslogoer. Med unntak av rettighetene som uttrykkelig tildeles i disse bruksvilkårene, gir vi ikke brukeren noen tilleggsrettigheter av noe slag med hensyn til levering av innhold, i særdeleshet innhold relatert til opphavsrett, selskapsnavn og kommersielle beskyttelsesrettigheter som patenter, design eller varemerker.

Artikkel 8 – Ansvar for innhold og linker

(1) I henhold til generell lovgivning har vi ansvar for eget innhold i internettportalen.

(2) Vi har opprettet innholdet som finnes i internettportalen med omhu og gjør det vi kan for å verifisere det kontinuerlig. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er riktig, gyldig, fullstendig og kontinuerlig tilgjengelig. Bindende informasjon, rådgivning, anbefalinger og erklæringer vil kun gis via individuell kommunikasjon.

(3) Ettersom innholdet i internettportalen er tilgjengelig uten kostnad har vi ikke ansvar for tekniske eller juridiske mangler. Vi har, i særdeleshet, ikke ansvar for at innholdet er riktig, feilfritt, fritt for tredjeparts beskyttelsesrettigheter eller opphavsrettslig beskyttelse, fullstendig og/eller egnet. Denne ansvarsfriheten gjelder ikke i tilfelle overlagt avtalebrudd eller svindel fra vår side.

(4) Tilbudet vårt inkluderer linker til tredjeparts nettsteder, hvis innhold er utenfor vår kontroll. Ansvaret for innholdet på nettsidene vi har linket til ligger kun hos de respektive leverandørene av innhold på disse sidene.

Artikkel 9 – Eksportkontroll

Levering av enkelte typer innhold kan, avhengig av hensikt og endelig destinasjon, være underlagt godkjenning eller være helt forbudt på grunn av forskrifter om eksportkontroll i EU, EUs medlemsstater og/eller USA. Derfor skal brukeren kun skaffe seg tilgang til innholdet i internettportalen dersom vedkommende har forsikret seg om at han/hun overholder gjeldende eksportforskrifter. Ved brudd på slike forskrifter har vi rett til å umiddelbart blokkere tilgangen til internettportalen.

Artikkel 10 – Generelle bestemmelser, jurisdiksjon, gjeldende lovverk

(1) Det inngås ingen andre avtaler utover bruksvilkårene som er beskrevet ovenfor. Endringer og tillegg må gjøres skriftlig. Dette gjelder også endring av dette punktet som krever at endringer gjøres skriftlig.

(2) Dersom enkeltbestemmelser er eller blir ugyldige eller ineffektive, skal dette ikke påvirke gyldigheten til de gjenstående bestemmelsene. Bestemmelsene i denne kontrakten som finnes ugyldige eller ineffektive skal erstattes av de lovfestede bestemmelsene (artikkel 206, paragraf 2 BGB). Der slike lovfestede bestemmelser ikke er tilgjengelig i et bestemt tilfelle (mangel på bestemmelser) eller ville føre til en uakseptabel konsekvens, skal partene i fellesskap forhandle frem en løsning for erstatning av de ugyldige eller ineffektive bestemmelsene som er så nær de opprinnelige bestemmelsene som mulig. Begge parter forplikter seg til å sende inn eventuelle intensjonserklæringer som er nødvendige for dette.

(3) Stedet for oppfyllelse av alle forpliktelser er Bargteheide.

(4) Jurisdiksjonen for selgere, juridiske personer i henhold til offentlig lov eller spesialfond er Hamburg. Dersom det skulle oppstå rettstvister på tingrettsnivå, skal slike tvister behandles av tingretten i Hamburg-Mitte.

(5) Gjeldende lovverk er lovene til Forbundsrepublikken Tyskland, med unntak av eventuelle internasjonale og overnasjonale (kontraktsmessige) juridiske systemer, i særdeleshet FNs CISG-traktat.

Status: Februar 2016