Företagspolicy och uppförandekod

för NORD DRIVESYSTEMS Group

Ladda ner uppförandekoden

I linje med vår uppförandekod tar vi ansvar genom att överväga konsekvenserna av våra affärsbeslut och handlingar i ekonomiska, tekniska, sociala och ekologiska termer för att åstadkomma en passande avvägning mellan dessa intressen.

Vidare tar vi ett socialt ansvar gentemot våra anställda över hela världen, våra kunder, leverantörer och andra partner. Här kan du ladda ner vår företagspolicy på tyska och engelska.

Ladda ner PDF

1. Målsättning och värderingar

Kundorienterade – kundorientering driver oss

Våra kunders tillfredsställelse och framgång står i fokus för vårt sätt att tänka och agera. Vi riktar in vårt arbete efter våra kunders behov. Långsiktig kundlojalitet som leder till tekniskt partnerskap är vårt viktigaste företagsmål.

Innovativa – innovation och tekniskt ledarskap är våra uttalade mål

NORD DRIVESYSTEMS är en av världens ledande systemleverantörer av drivteknik. Från omriktare till drivaxel: Vi levererar växlar, elmotorer och drivelektronik med alla tillhörande tjänster från en enda källa. Som ett led i vår innovationsledning analyserar vi kontinuerligt framtida marknadskrav och nya produktionsteknologier. Vi sätter tekniska standarder och utvecklar ständigt nya produkter baserade på ett modulkoncept för våra kunders optimala nytta. Som serieleverantör erbjuder vi flexibla systemlösningar till ett pris/prestanda-förhållande som är förenligt med marknaden.

Globala – vi är en stark global partner för våra kunder

Våra kunder kan samarbeta framgångsrikt med filialer som ingår i NORD DRIVESYSTEMS Group i 36 länder: snabbt, enkelt och pålitligt – vi talar våra kunders språk. Vi är verksamma på alla fem kontinenter med egna produktions-, distributions- och serviceföretag och erbjuder våra kunder världen över kompetent och intensiv support från design till lyckad driftsättning. För att nå våra tillväxtmål bygger vi kontinuerligt och hållbart ut vår globala företagsstruktur.

Konsekventa – vi satsar på högsta kvalitet

Vi utvecklar och producerar produkter och tjänster av högsta kvalitet och tillförlitlighet. Våra produkter används i mer än 100 olika branscher som ofta ställer höga tekniska krav. Det är därför högsta kvalitetsstandarder världen över är en självklarhet inte bara i produktionen, utan genom hela värdekedjan. Vi säkerställer våra produkters höga driftsäkerhet och låga underhåll med ett globalt kvalitetssäkringssystem och enhetliga produktionsstandarder. Ständiga förbättringar på alla nivåer som en del av vårt lean-initiativ NORDPro är väl etablerade i våra företag världen över med målsättningen att vara den bästa partnern för våra kunder. Vi följer 0-felstrategin för produkter och processer.

Medarbetarorienterade – våra anställda är grunden till våra framgångar

Vi är ett motiverat, starkt och kompetent globalt team. Ständig vidareutbildning, internationellt kunskapsutbyte och våra anställdas långsiktiga lojalitet med vårt företag är saker vi lägger särskilt stor vikt vid. Vi står för respektfull interaktion baserad på samarbete mellan alla anställda världen över. Vi kan inte vara framgångsrika över hela världen utan engagerade, trygga och professionella anställda. Därför skapar vi goda arbetsförhållanden och höga arbetarskyddsstandarder inom alla områden för samtliga anställdas säkerhet och välbefinnande. Vi vill att alla NORD-anställda i hela världen ska vara stolta över sitt företag och sitt arbete.

Pålitliga – vi har en effektiv produktion och hög global leveransförmåga

Vi investerar långsiktigt och hållbart i vårt företag. Stor egenproduktion och toppmodern produktionsteknik gör att vi kan reagera flexibelt och snabbt på våra kunders önskemål. Grunden för vår företagsstrategi är att skapa en tillräcklig produktionskapacitet för vår långsiktiga försäljningstillväxt. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera vår omfattande globala logistikkedja för att i även i framtiden kunna uppfylla ökande krav på snabba leveranser inom utlovad tid världen över.

Framtidsorienterade – vi ser digitalisering som en möjlighet

Med hjälp av digitaliseringen av våra produkter vill vi hjälpa våra kunder att vara innovativa och framgångsrika och göra det möjligt för dem att göra affärer med oss snabbt och enkelt på vår onlineplattform. Dessutom integrerar vi våra processer i digitala strukturer där det är till fördel och möjligt. I dessa fall säkerställs alltid IT-systemens och alla datas säkerhet och sekretess.

Hållbara/ansvarsfulla – vi agerar miljömedvetet, ansvarsfullt och ärligt

Som ett ansvarsfullt företag hushållar vi med resurserna och är rädda om naturen. Vi stödjer våra kunder med energieffektiva drivsystem och tar hänsyn till potentiell miljöpåverkan redan när de utvecklas. För oss inom NORD DRIVESYSTEMS Group är det självklart att vi följer alla lagar, direktiv och frivilliga etiska standarder. Vi vill vara rättvisa, transparenta och pålitliga gentemot våra partner.

Partnerskap – vi strävar efter att arbeta i partnerskap med leverantörer och tjänsteleverantörer

Ett förtroendefullt, transparent samarbete med våra partner och leverantörer gör att vi kan garantera stabila försäljnings- och upphandlingsprocesser. Vi samarbetar med effektiva och kostnadseffektiva leverantörer. Vi säkerställer att våra partners följer våra höga kvalitetsstandarder genom ett intensivt utbyte och med gemensamt kvalitetsarbete.

Stabila – stabil och långsiktig finansiering för hög investeringskapacitet

För att säkerställa företagets långsiktiga säkerhet agerar vi kostnadsmedvetet och säkerställer alltid en stabil resultatutveckling. Detta kräver ansvarsfull hantering av våra ekonomiska resurser, såväl från ledningens som från alla anställdas sida. Företaget måste uppnå stadigvarande vinster för att permanent finansiera innovationer och investeringar och därmed kunna garantera framtidssäkra jobb.

2. Giltighetsområde

Denna företagspolicy gäller alla filialer och affärsverksamheter inom NORD DRIVESYSTEMS och är bindande för ledningen, alla chefer och anställda. Den innehåller föreskrifter och specifikationer för följande områden och motsvarar angivna dokument: målsättning, uppförandekod (för alla parter, inklusive leverantörer), kvalitetspolicy, miljöpolicy, energipolicy, arbetarskyddspolicy.

Företagets policy omfattar hela företaget och tillhörande verksamhetsorter och används även som en riktlinje för våra leverantörer. Vi förväntar oss att våra leverantörer har samma värderingar, mål och ledningsstrategier. Därför måste denna uppförandekod också följas av de avtalspartner som arbetar i vårt företags lokaler.

De certifierade ledningssystemen har delvis olika användningsområden:

 • Kvalitetssäkring: 16 verksamhetsorter (avser 2022 ska kontinuerligt byggas ut)
 • Miljöledning: verksamhetsort Bargteheide (avser 2022 ska kontinuerligt byggas ut)
 • Energiledning: Nord tillverkningsteknik i Gadebusch

3. Det globala ledningssystemets principer

Vi ser kopplingen mellan miljöskydd, bevarande av resurser, kvalitet och arbetssäkerhet som vårt centrala ansvar. Därför bidrar en säker, hälsobevarande och prestationshöjande arbetsmiljö och ett aktivt miljöskydd till vårt företags fortsatta existens och framgång.

3.1 Kontinuerlig förbättring

Ledningssystemet är processorienterat. Det är avsett för att ständigt utveckla företaget, uppfylla kundernas krav och förbättra företagets miljöprestanda.

3.2 Följa bestämmelser och lagar

Vi följer lagar och förordningar som gäller i de länder där vi är verksamma. Dessutom följer vi även bestämmelser i relevanta internationella standarder samt sådana som baseras på kundernas behov. Där lokala lagar och förordningar är mindre restriktiva styrs våra handlingar av principerna i denna uppförandekod. Om det finns en direkt konflikt mellan tvingande lokal lag och principerna i denna uppförandekod ska lokal lag ha företräde. Vi bemöter alltid myndigheter och statliga institutioner sakligt och professionellt.

3.3 Målsättning och prestationsförbättring

Utöver ekonomi och kvalitet fastställs och drivs konkreta mål och planer även inom miljöskydd, resursvård och arbetarskydd. Alla chefer är skyldiga att bidra till målen och planerna.

3.4 kommunikation och dokumentkontroll

Med riktad kommunikation involverar vi alla relevanta intressentgrupper i ledningens centrala aspekter. Vi har i synnerhet ett nära utbyte med arbetstagarrepresentanter. Vi erbjuder även utbildningar för våra anställda för att öka medvetenheten om ledningssystemets centrala byggstenar. Vi publicerar regelbundet rapporter om utvecklingen av våra prestationer inom kvalitet, miljö och arbetarskydd.

Samtliga dokument och underlag är vederbörligen framtagna, inte oskäligt ändrade eller förstörda och arkiveras korrekt. Företagshemligheter och affärsinformation om partnerna behandlas omsorgsfullt och konfidentiellt. Dokumentationen följer ett tydligt dokumenthanteringssystem baserat på fyra steg:

 • Nivå 1 – Affärspolicy / Lednings-handbok / Strategi
 • Nivå 2 – Processbeskrivningar Globala
 • Nivå 3 – Processbeskrivningar Lokala
 • Nivå 4 - Processrelaterad information (formulär, checklistor, användardokumentation, etc.)

4. Mänskliga rättigheter

Vi har åtagit oss att främja mänskliga rättigheter och följa dem i enlighet med FN:s stadga om mänskliga rättigheter, särskilt följande:

 • Skydd av den privata sfären.
 • Att upprätthålla hälsa och säkerhet i arbetet, särskilt att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för att undvika olyckor och skador. I detta följer vi allmänt tillämplig lokal lagstiftning.
 • Skydd av anställda från kroppslig bestraffning och från fysiska, sexuella, psykologiska eller verbala trakasserier eller övergrepp.
 • Skydda och ge rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

5. Arbetsvillkor

Vi följer följande grundläggande arbetsstandarder i ILO2:

5.1 Barnarbete

Förbud mot barnarbete, d.v.s. anställning av personer under15 år, om inte lokal lagstiftning föreskriver en högre åldersgräns.

5.2 Tvångsarbete

Förbud mot tvångsarbete av alla slag, särskilt viktigt framför allt i vår leverantörskedja.

5.3 Ersättning

Minst i enlighet med arbetsbestämmelserna för ersättning, särskilt med avseende på ersättningsnivån, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar i de stater och regioner där vi är verksamma. Reglerna om ersättning kompletteras med regional minimilön och vi är noga med en rättvis och icke-diskriminerande ersättning för alla anställda.

5.4 Anställdas rättigheter

Vi respekterar anställdas rättigheter.

5.5 Diskrimineringsförbud

Ingen anställd får diskrimineras.

5.6 Mötesfrihet

Rätten till föreningsfrihet, mötesfrihet och kollektiva och kollektiva förhandlingar.

5.7 Arbetstider

Vi följer arbetsbestämmelserna för maximalt tillåtna arbetstider.

6. Arbetarskydd

Som en del av vår arbetsmiljöledning skyddar vi våra anställda från hälsoskador med hjälp av omfattande, förebyggande åtgärder. Målet för vårt arbete är att utforma organisationen och anläggningarna på ett sådant sätt att de anställdas säkerhet och hälsa inte äventyras. I detta syfte genomförs risk- och exponeringsanalyser samt regelbunden personalutbildning. Förebyggande åtgärder står då i förgrunden. Alla har skyldighet att meddela upptäckta faror och rätt att eliminera potentiella faror.

7. Miljö

Vi ser inte ekonomisk vinstorienterad utveckling och miljöskydd eller energibesparande åtgärder som motstridiga mål, utan som en gemensam uppgift. Därför engagerar vi oss i miljöskydd och arbetar för att förebygga miljöföroreningar så långt det är möjligt.

Vi fokuserar särskilt på följande aspekter av vår verksamhet med vårt miljöledningssystem:

 • Minskning och ersättning av eller omsorgsfull hantering av vattenförorenande ämnen, särskilt i tillverkningsprocesser som lackering.
 • Resurseffektiv produktdesign av nya produkter och förpackningsmaterial.
 • Minskning av växthusgaser i logistikprocesser, vid användning av värmeteknik, elinköp eller affärsresor.
 • Minskningen av avfall, särskilt farligt avfall från produktionsprocesser.
 • Samordning av tillverkningsprocesser för inköpta delar och deras leverans.

Den årliga utvecklingen av ett miljöprogram är en integrerad del av vårt miljöledningssystem, vilket särskilt inkluderar definitionen av miljömål för att förbättra vår miljöprestanda.

När vi utvecklar nya produkter eller tillverkningsprocesser tar vi i ett tidigt skede hänsyn till relevant miljöpåverkan under tillverkning, användning och efter att våra produkters livslängd har nåtts. Därför optimerar vi vår utvecklingsprocess över hela livscykeln ur hållbarhetsaspekter och försöker medvetet väga upp motstridiga mål, till exempel mellan materialanvändning och produktens livslängd. När vi utvecklar våra produkter tar vi även hänsyn till att våra produkter ska bidra till att minska förbrukningen av energi och andra resurser när de används av våra kunder.

Där det är möjligt minimerar vi våra utsläpp och restprodukter samt förbrukningen av energi, vatten, användbara utrymmen och andra resurser i våra tillverknings- och logistikprocesser. Som en del av våra ledningssystem övervakar vi regelbundet vår resursförbrukning och våra utsläpp som buller och luftföroreningar samt rapporterar om den konkreta utvecklingen.

8. Kvalitet

Det är vårt mål att alltid på ett tillförlitligt sätt kunna uppfylla kvalitetskraven för våra produkter och processer. Det är därför vi använder ett ledningssystem som omfattar alla delar av vår organisation.

Principerna för våra dagliga handlingar är:

 • Kundorientering
 • Nollfels-strategi / Process för ständig förbättring (NORDPro)
 • Processorientering
 • Produktsäkerhet

Vi skapar en företagskultur som ser kvalitetsledning över hela värdekedjan som en integrerad del av varje enskild anställds agerande.

9. Leveranskedja och konfliktmineraler

Som en del i vår omfattande hantering av leverantörskedeledning utför vi regelbundna riskanalyser av vår leverantörskedja för att uppfylla vår omsorgsplikt med hänsyn till vårt ansvar för mänskliga rättigheter.

Dessutom förväntar vi oss att våra leverantörer följer principerna i denna uppförandekod eller tillämpar motsvarande uppförandekoder. Vi uppmuntrar dem också att implementera innehållet i denna företagspolicy i sina leveranskedjor. Vi åtar oss därför att främja efterlevnaden av innehållet i denna policy även bland våra leverantörer och i den vidare värdekedjan i den mån det finns möjlighet och handlingsutrymme. Vi förbehåller oss därför även rätten att kontrollera efterlevnaden av uppförandekoden hos våra leverantörer. Det kan till exempel ske i form av enkäter, bedömningar eller revisioner. Om det finns några tvivel om efterlevnaden av denna policy, uppmanas leverantören att vidta lämpliga motåtgärder och att rapportera ärendet till sin utsedda kontakt i vårt företag.

Vi vidtar noggranna åtgärder, exempelvis riktade frågor, för att undvika användningen av konfliktmineraler som inte uppfyller kraven i våra produkter och vilka kan leda till kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och finansiering av väpnade grupper eller liknande.

10. Integritet och efterlevnad

Vi har implementerat ett operativt efterlevnadssystem som adekvat täcker följande ämnen:

10.1 Korruption

I våra affärsrelationer varken lovar, erbjuder, beviljar, kräver eller accepterar vi förmåner som är avsedda eller kan ge intryck av att påverka affärsbeslut eller få en annan otillbörlig fördel, vi accepterar inte heller löften om sådana. En särskilt sträng standard ska tillämpas när det handlar om personer för vilka särskilda straff- och ansvarsbestämmelser gäller (t.ex. tjänstemän).

10.2 Rättvis konkurrens

Vi agerar i enlighet med nationella och internationella konkurrens- och antitrustlagar och deltar inte i prisöverenskommelser, marknadsdelning eller kund-, marknads- eller budrigging.

10.3 Undvika intressekonflikter

Vi undviker alla typer av intressekonflikter, både internt och externt, som kan påverka affärsrelationer olagligt. Om detta inte lyckas i enskilda fall är vi öppna om konflikten.

10.4 Skydd av information och immateriella rättigheter

Vi skyddar konfidentiell information och respekterar immateriella rättigheter; Teknik- och kunskapsöverföring ska ske på ett sådant sätt att immateriella rättigheter och kundinformation, affärshemligheter och icke-offentlig information skyddas.

10.5 Förebygga penningtvätt

Vi följer våra juridiska skyldigheter att förhindra penningtvätt och deltar inte i transaktioner som syftar till att dölja eller integrera kriminella eller olagligt förvärvade tillgångar.

10.6 Sekretess

Vi behandlar, lagrar och skyddar personuppgifter i enlighet med lokal lagstiftning. Detaljerad information och regelverk om dataskydd finns i varje regions sekretesspolicy.

10.7 Datasäkerhet

Vi följer gällande lagar för skydd av affärshemligheter och behandlar konfidentiell information från våra affärspartners i enlighet med detta.

11. Hantering av meddelanden om överträdelser

Våra chefer har ett särskilt stort ansvar i detta. De ska fungera som förebilder och måste alltid hålla sig uppdaterade om befintliga system, exempelvis vårt mjukvarustödda juridiska register för miljö, arbetarskydd och hållbarhet, och om externa utbildningserbjudanden. Vidare måste de kontrollera om nya lagändringar är relevanta för vårt arbete och att vårt arbete i så fall följer den nya eller ändrade lagstiftningen. Överträdelser som blir kända ska omedelbart anmälas. Om det finns risk för att berörda anställda kommer till skada har både våra anställda och externa affärspartners tillgång till vårt skyddade visselblåsarsystem på vår webbplats . ”Fyra ögon-principen” gäller alla gransknings- och godkännandeprocesser som involverar kritiska ekonomiska betalningsflöden, vilket innebär att minst två anställda måste godkänna en fråga som kräver granskning. Våra godkännandeprocesser konkretiseras dessutom också av vår underskrift-riktlinje. Brott mot uppförandekoden kan leda till disciplinära åtgärder.