Hållbarhet (CSR)

Vi agerar miljömedvetet, ansvarsfullt och ärligt. Som ett ansvarsfullt företag hushållar vi med resurserna och behandlar naturen med respekt. Våra energieffektiva drivsystem hjälper industrin i att reducera sina koldioxidutsläpp.

Vårt företags agerande präglas av ansvarsprinciper.

Som en global aktör tar vi vårt ansvar lokalt såväl som inom våra affärsverksamheter världen över. Därför vill vi ständigt förbättra oss som arbetsgivare, vare sig det gäller arbetarskydd eller i optimering av processer med våra leverantörer. Vi ser inte en ekonomisk vinstorienterad utveckling och miljöskydd eller energibesparande åtgärder som motstridiga mål, utan som en gemensam uppgift.

Vår CSR-strategi och våra handlingsområden

Vårt hållbarhetsarbete är ett löfte till våra kunder, till allmänheten och till alla anställda i NORD DRIVESYSTEMS gruppen att vi konsekvent ska agera på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvarsfullt sätt.

Hållbarhet inom drivteknik

Läs mer om vår CSR-strategi, våra åtgärdsområden och vår färdplan för de kommande åren i vår nya broschyr.

Ladda ner broschyr

Företagspolicy och uppförandekod

Våra kunders tillfredsställelse och framgång står i fokus för vårt sätt att tänka och agera. Vår vision och våra värderingar bildar ett helhetsgrepp som vi använder för att skapa samklang mellan lönsamhet och hållbarhet inom alla områden. För oss innebär det här inte bara innovationer inom energieffektivitet, utan också en medarbetarorienterad interaktion och ett globalt nätverk baserat på partnerskap.

Denna företagspolicy gäller alla filialer och affärsverksamheter inom NORD DRIVESYSTEMS och är bindande för ledningen, alla chefer och anställda. Vi förväntar oss att våra leverantörer har samma värderingar, mål och ledningsstrategier. Därför måste denna uppförandekod också följas av de avtalspartner som arbetar i vårt företags lokaler.

I linje med vår uppförandekod tar vi ansvar genom att överväga konsekvenserna av våra affärsbeslut och handlingar i ekonomiska, tekniska, sociala och ekologiska termer för att åstadkomma en passande avvägning mellan dessa intressen.

Ta reda på mer

Rapporter, certifikat, granskningar

Vi är ett företag satsar på certifieringar, oberoende granskningar, internationell rapportering och medlemskap i globala föreningar för att visa vårt engagemang i transparens och hållbarhet. I linje med vår hållbarhetsstrategi strävar vi efter att regelbundet utvärderas av oberoende institutioner.

Effektiva drivlösningar från NORD

På NORD DRIVESYSTEMS arbetar vi ständigt med att förbättra våra produkter med avseende på deras energiförbrukning. Då fokuserar vi inte bara på ekonomiska fördelar med tanke på stigande energipriser. Vi är nämligen ett engagerat familjeföretag som arbetar för att ha ett positivt inflytande på det globala koldioxidavtrycket för kommande generationer.

Distributionskedja (LkSG)

Die NORD DRIVESYSTEMS gruppen kommer att implementera den tyska lagen om due diligence i distributionskedjan år 2023. Vi vill försäkra våra kunder och alla kollegor om att våra produkter är gjorda med råvaror och komponenter från hållbar produktion och att det är självklart att våra partner längs distributionskedjan också stöder mänskliga rättigheter.

Visselblåsare

I enlighet med visselblåsardirektivet har NORD DRIVESYSTEMS upprättat ett system för att rapportera överträdelser av unionsrätten. Rapporter går direkt till vårt externa ombud, FIRST PRIVACY GmbH i Bremen, Tyskland, som behandlar dem konfidentiellt och efter en första kontroll vidarebefordrar dem till vårt interna compliance-avdelning för vidare åtgärder.

Ta reda på mer