Hållbarhetsstrategi 2025

Vår väg till en hållbarare framtid

Vi har ett avdelningsövergripande team som har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan slutet av år 2021. Teamet består av medarbetare från en mängd olika områden och stöds aktivt av företagets ägare och ledning. 

Här vill vi gärna presentera vårt CSR-team.

Vår hållbarhetsstrategi 2025 är ett löfte till oss själva, våra kunder och allmänheten att agera konsekvent på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvarsfullt sätt. Därför blir våra produkter och våra metoder inte bara bättre och bättre genom våra innovationer, utan också mer och mer hållbara.

Hållbarhet inom drivteknik

Läs mer om vår CSR-strategi, våra åtgärdsområden och vår färdplan för de kommande åren i vår nya broschyr.

Ladda ner broschyr

Våra 5 centrala verksamhetsfält

Ledning & processer

NORD:s arbete för en hållbar utveckling startade år 2022. Viktiga milstolpar var den framgångsrika implementeringen av ett certifierat miljöledningssystem i Tyskland och publiceringen av den första hållbarhetsrapporten för anläggningen i Bargteheide. Utmaningen inom detta verksamhetsområde är att etablera en internationell ledningsstruktur och ett rapporteringssystem för hela NORD gruppen i 48 dotterbolag. Ledningsstrukturen är avgörande för framgången inom andra verksamhetsområden, i synnerhet miljö (energi/klimat).

Vårt fokus inom detta verksamhetsområde:

 • Från 2025 vill vi kunna skapa en internationell hållbarhetsrapport där nyckeltal från alla våra dotterbolag är integrerade – fram tills dess kommer vi att ha utsett hållbarhetsansvariga världen över som vi regelbundet kommer att utbyta information med.
 • Implementering av NORD:s miljöledningsstandard hos de 10 största dotterbolagen (sorterat efter antal anställda).

NORD DRIVESYSTEMS gruppen, med sina nästan 5 000 anställda har en bred internationell bas att stå på. Våra egna företag för produktion, utveckling, montering, distribution och service finns tillgängliga för våra kunder i 36 länder. Vi planerar vår hållbarhetsstrategi för hela NORD gruppen – för vi anser att en hållbarhetsstandard måste kunna upprätthållas överallt. Det är därför vårt mål att bygga upp globala processer och rapporteringsstrukturer (governance) i hela NORD gruppen.

Människor

I synnerhet på dagens arbetsmarknad, som kännetecknas av brist på kvalificerad arbetskraft och kampen om unga talanger, finns det ett behov av åtgärder för att utveckla övergripande koncept och tillvägagångssätt för att säkerställa attraktionskraften för NORD som arbetsgivare över hela världen.

Vårt fokus inom detta verksamhetsområde:

 • Vi siktar på att så gott som alla anställda i NORD gruppen ska vara heltäckande informerade om CSR-aktiviteter och få regelbunden utbildning senast 2025.
 • Senast 2024 ska vi ha infört ett digitalt ledningssystem för lärande för att erbjuda alla medarbetare i NORD gruppen möjlighet till individuell vidareutbildning.
 • Vi vill ta fram en mångfaldsindikator som vi skulle vilja använda för att främja mångfald i vår personalstyrka.

NORD DRIVESYSTEMS gruppen har nu nästan 5 000 anställda över hela världen. Sedan tillkommer ännu flera som arbetar längs vår distributionskedja. Inkludering, respekt för mänskliga rättigheter, att stärka vår arbetskultur, säkerhet och kontinuerlig kunskapsförmedling är bara några av de områden vi vill lyfta.

Miljö

Som ett maskinteknikföretag har NORD en betydande inverkan på den globala resursförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Därför är en internationell miljöledning oumbärlig för att å ena sidan samordna strukturerade åtgärder och å andra sidan dokumentera detta åtagandet på ett rättssäkert sätt. Områdena energi och klimat ingår i verksamhetsområdet miljö.

Vårt fokus inom detta verksamhetsområde:

 • Att reducera energiförbrukningen under driften. Och förenat med detta: att reducera växthusgaser inom hela NORD gruppen.
 • Öka användningen av förnybar energi
 • Öka andelen egenproducerad el
 • Öka effektiviteten i vår fordonsflotta
 • Reducera mängden avfall
 • Främja biologisk mångfald på våra produktionsplatser
 • Förebyggande skydd av miljön mot ämnen som förorenar vatten
 • Utveckla en internationell klimatstrategi (hittills finns miljöprogrammet för Bargteheide)
 • Skapa ett koncernövergripande koldioxidavtryck för Scope 1-2

Tyngdpunkten för vårt arbete ligger på miljöfrågor. Vi lägger särskild vikt vid att arbeta tillsammans med våra kollegor från dessa olika områden för att förbättra vårt miljöprogram.

Produkter

Som ett tillverkande företag är våra produkter alltid hjärtat i vårt hållbarhetsarbete och är av stor strategisk betydelse. Våra produkters design, livscykel och användningsområden inverkar på områden som materialeffektivitet, mänskliga rättigheter och växthusgaserutsläpp. Det innebär att verksamhetsområdena människor, miljö och distributionskedja överlappar varandra.

Vårt fokus inom detta verksamhetsområde:

 • Förankra hållbarhet i produktutvecklingsprocessen
 • Öka försäljningstakten för energieffektiva lösningar
 • Beräkna ett produkt-koldioxidavtryck för en produktserie fram till 2025
 • Implementera ett pilotprojekt för ett produkt-koldioxidavtryck för en utvald produkt i år
 • Öka försäljningsandelen av särskilt effektiva produkter avsevärt. Rent konkret vill vi uppnå en andel på >30 % för post- och paketbranschen till år 2025.

Vi är specialister på drivlösningar inom över 100 branscher. Dessa drivlösningar finns inom många industriområden, där de förbrukar en betydande del av den energi som används. Med våra högeffektiva drivlösningar (våra produkter) vill vi bidra i hög utsträckning till att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Distributionskedja

Idag är ett strukturerat tillvägagångssätt för en transparent, lågrisk-ledning av distributionskedjan en nödvändig bas för att rå ena sidan kunna reagera på det ökande trycket från lagstiftare och kunder och för att minska de komplexa sociala och ekologiska (och ekonomiska) riskerna i distributionskedjan å den andra.

Vårt fokus inom detta verksamhetsområde:

 • Den tyska lagen om due diligence i distributionskedjan (LKSG) kommer att bli obligatorisk för NORD DRIVESYSTEMS gruppen från den 1 januari 2024. Vi har beslutat att lagen ska börja tillämpas hos oss redan den 1 januari 2023. På så sätt kommer vi med säkerhet kunna följa lagen från år 2024.
 • Fastställa växthusgasutsläpp för 80 % av de komponenter vi köper in fram till 2025
 • Främja materialefterlevnad i företaget med definierade ansvarsområden
 • Ständigt övervaka juridiska krav, identifiera risker och minimera dem med effektiva processer

Min specialitet är lagen om due diligence i distributionskedjan och alla relaterade frågor. Jag vill försäkra våra kunder och alla kollegor om att våra produkter är gjorda med råvaror och komponenter från hållbar produktion och att det är självklart att våra partner längs distributionskedjan också stöder mänskliga rättigheter.