Visselblåsare (NORD DRIVESYSTEMS Group)

Vi har satt upp ett system för att rapportera brott mot unionsrätten.

Du kan bestämma om och vilka av dina kontaktuppgifter du lämnar och om du vill ha återkoppling. Om du bestämmer dig för att svara och lämna kontaktuppgifter kommer du att få en bekräftelse på att ditt meddelande har tagits emot inom 7 dagar via den kommunikationskanal du har angivit. Inom 3 månader får du information om hur din anmälan har hanterats och om eventuella åtgärder.

Din anmälan går direkt till vårt externa ombud, FIRST PRIVACY GmbH i Bremen, Tyskland, som behandlar dem konfidentiellt och efter en första kontroll vidarebefordrar dem till vårt interna compliance-avdelning för vidare åtgärder.

Du kan rapportera brott mot lagstiftningen eller kränkande beteenden inom följande områden:

 • Offentlig upphandling
 • Finansiella tjänster, finansiella produkter och finansmarknader samt förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • Trafiksäkerhet
 • Miljöskydd
 • Strålskydd och kärnteknisk säkerhet
 • Livsmedels- och fodersäkerhet
 • Djurhälsa och folkhälsa
 • Konsumentskydd
 • Skydd av integritet och personuppgifter och säkerhet i nätverk och informationssystem
 • Kränkningar mot unionens ekonomiska intressen enligt definitionen i artikel 325 i EUF-fördraget och som vidare definieras i tillämplig unionspolitik
 • Överträdelser av reglerna för den inre marknaden i den mening som avses i artikel 26.2 i EUF-fördraget, inklusive överträdelser av unionens konkurrens- och regler för statligt stöd, samt överträdelser av reglerna för den inre marknaden i samband med handlingar som strider mot bolagsskatteregler eller i samband med avtal syftar till att erhålla en skatteförmån som strider mot syftet eller syftet med gällande bolagsskattelag.

Anmälningar inom andra områden än de som nämns ovan som oetiskt eller omoraliskt beteende, behandlas vanligtvis inte och raderas omedelbart. I så fall får du ingen bekräftelse på att din anmälan har tagits emot.

Du har två sätt att göra din anmälan på:

1. Du kan ringa telefonnumret nedan: +49 177 441 8623
Om du ringer det numret kommer du till vårt externa ombuds, FIRST PRIVACY GmbH, röstbrevlåda.

2. Du kan skicka ett mejl genom att klicka på länken nedan eller kopiera det till din webbläsare. Länken öppnar ett förifyllt mejl som går till vårt externa ombud FIRST PRIVACY GmbH.
Alternativt kan du också maila oss direkt: ombudsstelle-gbn@first-privacy.com

Vi ber dig att skriva ”Anmälan om brott mot unionsrätten” i ämnesraden och lämna följande information:

 • Din roll [t.ex. berörd person, vittne, annan (vänligen specificera)]
 • Företagets namn: [ange namnet på det företag som anmälan avser]
 • Anmälan gällande [typ av överträdelse]
 • Datum och plats för händelsen
 • Uppgifter om den person som överträdelsen avser
 • Beskrivning av händelsen: [beskriv situationen så detaljerat som möjligt]
 • Ange om du vill ha återkoppling på din anmälan. Om ja, ber vi dig ange hur vi kan kontakta dig.

För att din anmälan ska kunna behandlas måste du alltid uppge namnet på det berörda företaget. All annan information är frivillig.

Om du vill lämna in din anmälan anonymt via e-post kan du göra det genom att använda en anonym e-postlåda.

Här finns information om sekretesspolicyn.