Den tyska lagen om due diligence i distributionskedjan (LkSG) och materialefterlevnad

Våra åtaganden längs distributionskedjan

NORD DRIVESYSTEMS gruppen implementerar den tyska lagen om due diligence i distributionskedjan år 2023. Vi vill att våra kunder och alla kollegor ska vara säkra på att våra produkter är tillverkade av råvaror och komponenter från en hållbar produktion och att det är självklart att även våra partner längs distributionskedjan också stöder mänskliga rättigheter.

Den tyska lagen om due diligence i distributionskedjan (LkSG)

Vår principdeklaration i enlighet med LkSG

Den tyska lagen om due diligence i distributionskedjan (LkSG) trädde i kraft 23-01-01.

Lagens syfte är att reglera efterlevnaden av mänskliga rättigheter i distributionskedjan.

En del i denna lagstiftning gäller definierade omsorgsplikter.

Lagen träder initialt i kraft 2023 för företag med minst 3 000 anställda. NORD DRIVESYSTEMS med sina 1 670 anställda i Tyskland är inte skyldiga att följa lagstiftningen innan år 2024, men är medvetna om lagens betydelse och tar ansvar redan i år.

Som ett globalt verksamt familjeföretag är vi medvetna om vilken inverkan vår affärsverksamhet har på samhället. Därför arbetar vi intensivt med CSR-frågor. CSR är förkortningen för Corporate Social Responsibility och avser det frivilliga ansvar för sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter företag tar såväl nationellt som internationellt.

Som ett företag med internationella kopplingar ser NORD sig ha ett särskilt ansvar att arbeta för att förbättra den globala människorättssituationen längs våra distributionskedjor och för att skapa affärsrelationer för en hållbar samhällelig utveckling. Den tilltagande integrationen på globala inköps- och försäljningsmarknader medför ofta risker orsakade av bristande transparens och en ofta otillräcklig efterlevnad av internationellt erkända mänskliga rättigheter i distributionskedjorna.

NORD tror på att respektera, skydda och upprätthålla individens mänskliga rättigheter. Enligt vår uppfattning inkluderar detta skäliga löner, rimliga arbetsvillkor och att förhindra exploatering av barn. För oss är jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet och vi diskriminerar inte någon på grund av könstillhörighet, härkomst, etnicitet, språk, hemland och ursprung, tro, religiösa eller politiska åsikter eller på grund av funktionsnedsättning. Vi tar avstånd från såväl korruption som tvångsarbete och människohandel.

Vi förväntar oss av våra leverantörer och våra anställda inom alla delar av företaget och i våra dotterbolag att de ska respektera, skydda och upprätthålla varje individs mänskliga rättigheter. Vi bör säkerställa att kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring förebyggs både inom vår affärsverksamhet och genom hela distributionskedjan samt att de som drabbas ges tillgång till hjälp.

Vi på NORD står fast vid dessa riktlinjer och utbildar våra medarbetare i efterlevnad av dessa värderingar på företaget. Detta börjar med en medveten varseblivning om överträdelser mot dessa principer, vilka fångas upp och bearbetas med hjälp av definierade processer som sedan resulterar i lämpliga åtgärder inom företaget. Detta gäller även anvisningar från tredje part.

Här är länken till vårt visselblåsarsystem: Visselblåsare

Vi skapar en kontinuerligt uppdaterad, IT-stödd riskanalys baserad på landsindex och de 13 riskområden som anges i LkSG.

En människorättsansvarig har utsetts för att övervaka riskanalysen och rapportera till ledningen minst en gång per räkenskapsår. Om analysen visar på kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöåtaganden kommer möjliga korrigerande åtgärder att definieras och lämpliga åtgärder vidtas för att eliminera kränkningarna.

Vi åtar oss även att främja efterlevnaden av innehållet i denna policy bland våra leverantörer och i den vidare värdekedjan i den mån det finns möjlighet och handlingsutrymme. Vi förbehåller oss också rätten att kontrollera att våra leverantörer följer vår uppförandekod som är obligatorisk för leverantörer. Det kan till exempel ske i form av enkäter, bedömningar eller revisioner. Om det finns några tvivel om efterlevnaden av denna policy, uppmanas leverantören att vidta lämpliga motåtgärder och att rapportera ärendet till sin utsedda kontakt i vårt företag.

Mer information om vår företagspolicy och uppförandekod hittar du här.

Ta reda på mer i den här videon från Tysklands federala Ministerium för arbete och sociala frågor.

Ladda ner vår principdeklaration

Som ett globalt verksamt familjeföretag är vi medvetna om vilken inverkan vår affärsverksamhet har på samhället. Därför arbetar vi intensivt med CSR-frågor.

Materialefterlevnad

Tillverkare och även importörer, distributörer eller leverantörer av varor är skyldiga att se till att deras produkter överensstämmer med alla materialregler (materialefterlevnad). REACH kemikalieförordningen och EU:s RoHS-direktiv är exempel på implementering av materialöverensstämmelse. Data relaterade till dessa regler måste offentliggöras och dokumenteras längs distributionskedjan.

REACH-direktivet antogs av EU för att öka skyddet av människors hälsa och miljön från de risker som kemikalier kan utgöra. (Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Ladda ner tillverkardeklaration gällande REACH-förordningen

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) har tagits fram av Responsible Minerals Initiative (RMI) för att hjälpa företag att ge sina kunder korrekt information om mineralers ursprungsland och vilka smältverk och raffinaderier som används.

Med konfliktmineral avses i det här sammanhanget råvaror som bidrar till att finansiera våld och kränkningar av mänskliga rättigheter i de producerande länderna. Detta ska begränsas genom EU-förordningens implementering.

Ladda ner Conflict Minerals Report (CMRT) (ZIP)

PFAS är en grupp industrikemikalier som innehåller ett mycket stort antal ämnen. Det rör sig om organiska föreningar där väteatomerna är helt (perfluorerade) eller delvis (polyfluorerade) ersatta av fluoratomer. På grund av sina specifika egenskaper har de länge använts flitigt inom många industrisektorer och även i hushållen.

De mest kända PFAS-ämnesgrupperna är:

  • perfluorerade sulfonsyror (mest känd: perfluoroktansulfonsyra (PFOS))
  • perfluorerade karboxylsyror (mest känd: perfluoroktansyra (PFOA))

Den 7 februari 2023 publicerade ECHA en begränsningsförteckning rörande en bred begränsning av per- och polyfluoralkylämnen (PFAS).

Som ett ansvarsfullt företag tar vi denna fråga på största allvar. Vi håller oss uppdaterade om den aktuella utvecklingen inom området, bland annat genom organisationerna VDMA och ZVEI. Så snart REACH-förordningen (EC) 1907/2006, den europeiska kemikalieförordningen, är uppdaterad och PFAS finns med på kandidatlistan som särskilt farliga ämnen kommer vi att vidta lämpliga åtgärder och leva upp till vårt ansvar.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.