Användarvillkor

för internetportalen "https://www.mynord.com"

https://www.mynord.com som tillhör GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co. KG

Artikel 1 Internetportalen "myNORD"

(1) Internetportalen "https://www.mynord.com" är till för både registrerade och icke registrerade användare.

(2) Användare betyder i användarvillkoren endast företag enligt definitionen i artikel 14 BGB (dvs. naturliga och juridiska personer eller juridiskt etablerade partnerskap som besöker portalen i kommersiellt eller eget professionellt syfte vid uträttande av juridiska affärer), juridiska enheter enligt lag eller offentliga specialfonder.

(3) Alla användare får på internetportalen söka och hämta information om våra produkter, konfigurera dessa och redigera, spara och skriva ut konfigurationen.

(4) Ytterligare överföring av offertförfrågningar och/eller beställningar, registrering och/eller godkännande av användaren kommer att krävas på internetportalen för att vi ska kunna få den information som krävs för snabb och smidig orderbehandling. Därför är sidor som innehåller information om offertförfrågningar eller beställningar endast tillgängliga för registrerade användare av internetportalen som uppfyller kraven för registrering enligt artikel 4 i dessa användarvillkor.

Artikel 2 Användarvillkorens omfattning och syfte

(1) Dessa villkor för användning av internetportalen gäller för alla användare av internetportalen. För beställningar av registrerade och godkända användare gäller även "Allmänna villkor för GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG". Dessa finns att läsa, spara och skriva ut på hemsidan www.nord.com.

(2) Vidare är användning av denna internetportal endast tillåten enligt dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra användarvillkoren när som helst och utan att ange anledning. Dessa villkor i de olika respektive formerna börjar gälla i och med registrering enligt artikel 4, eller, då registrering inte är nödvändig, vid påbörjad användning av internetportalen.

(3) Vår internetportal har skapats Förbundsrepubliken Tyskland enligt tysk lag. Vi avsäger oss därför allt ansvar för att internetportalen är lämplig, användbar eller tillåten enligt lag för användare från andra länder.

Artikel 3 Internetportalens innehåll och tillgänglighet, produkter

(1) Vi förbehåller oss rätten att, på eget bevåg, ändra, göra tillägg i, begränsa, ta bort eller tillfälligt eller permanent stoppa publicering av hela internetportalen eller någon av dess delar.

(2) Internetportalen kan endast användas i sammanhanget av rådande teknik. Tekniska fel i strömkälla eller nätverk för överföring av data, hårdvaru- eller mjukvarufel, minskad kapacitet, säkerhets- eller underhållsrelaterade störningar kan påverka omfattningen av användning. Vi kan inte garantera att internetportalen alltid är fullständigt användbar.

(3) Vi kan heller inte garantera att internetportalen är fri från virus. Varje användare måste själv vidta nödvändiga och lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda både sig själv och internetportalen innan nedladdning av material.

(4) Möjligheten att presentera och konfigurera våra produkter på internetportalen utgör inte ett bindande erbjudande från oss. Det är istället en inbjudan till användaren att inkomma med en indande beställning. Verktygshjälpen (= hjälpfunktionerna) som kan öppnas i konfigurationsverktyget är produktrelaterade. De ska inte ses som en ersättning för råd om lämplighet av respektive produkt för avsedd användning av användaren. Därför rekommenderar vi att användaren även tar kontakt med en av våra duktiga medarbetare.

Artikel 4 Registrering och godkännande

(1) Vissa delar av internetportalen är endast tillgängliga för registrerade användare. Andra områden av internetportalen kräver godkännande och är därför endast tillgängliga för godkända användare.

(2) En användare kan begära registrering av oss via e-post genom att skriva sitt namn, e-postadress och ett egenvalt lösenord som endast syns för denna användare. Användaren får sedan en mottagningsbekräftelse via e-post med en länk för verifiering till den av honom uppgivna e-postadressen. När användaren har verifierat registreringen via denna länk kan han använda det lösenordskyddade området som en registrerad användare. Användaren är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter för registrering och utan dröjsmål meddela oss om någon av dessa uppgifter ändras.

(3) En användare har inte automatiskt rätt till att få registrera sig. Vi får även återkalla en registrering när som helst. Detta kan till exempel vara nödvändigt om användaren har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter för registrering, bryter mot dessa villkor eller inte längre är godkänd som användare. Vi förbehåller oss därför rätten att verifiera godkännande för användning var tolfte månad genom att skicka ett nytt verifieringsmail.

(4) Den registrerade användaren måste behandla sina inloggningsuppgifter, och i synnerhet lösenordet, konfidentiellt.

(5) Ett separat godkännande krävs för den prisrelevanta delen av internetportalen. Ett sådant godkännande kan endast lämnas efter individuell bedömning och kommunikation med oss. De ovan nämnda villkoren i punkterna (3) och (4) gäller även i detta fall.

(6) Den information som krävs av användaren för godkännande registreras och kan lämnas ut då det anses nödvändigt för att genomföra en beställning. Användaren har redan godkänt denna överföring av data.

Artikel 5 Användarens rättigheter

(1) Den registrerade användaren tilldelas en enda icke-exklusiv och icke överförbar licens för användning av internetportalen inom sin professionella aktivitet.

(2) Genom att klicka på knappen "Konfigurera" kan den registrerade användaren skapa en offertförfrågan och genom att klicka på knappen "Ny artikel" lägga till produkter till denna offertförfrågan, och där detta är tillämpligt, med hjälp av Konfigureringsverktyget. En färdig offertförfrågan sparas i varukorgen genom att klicka på "Spara process och skapa offert". Offertförfrågningar som skapas på detta sätt är aldrig bindande och utgör inte ett avtalat erbjudande från kunden.

(3) Det går endast att lämna bindande beställningar i delen som kräver godkännande. Innan beställningen skickas kommer innehållet, inklusive kunddata, att sammanfattas på en översiktssida. En registrerad och godkänd användare kan ändra i beställningsinformationen med hjälp av ändringsfälten. Efter att användaren klickar på "Godkänner allmänna villkor" skickar den registrerade och godkända användaren en bindande beställning till oss och ingår avtal med oss genom att klicka på knappen "skyldig att betala".

(4) Efter beställning får den registrerade och godkända användaren ett automatiskt genererat e-postmeddelande som bekräftar mottagande av beställningen och innehåller en specifikation (mottagningsbekräftelse). Denna mottagningsbekräftelse utgör inte ett faktiskt avtalat åtagande av oss. Ett avtal ingås endast, enligt vårt eget beslut, när en beställningsbekräftelse skickas eller de beställda produkterna skickas inom 30 dagar.

(5) Efter att vi ingått avtal med användaren kommer avtalets text att förbli sparad och tillgänglig för den registrerade och godkända användaren. Den registrerade och godkända användaren kan även spara och/eller skriva ut innehållet i sin beställning direkt efter att han skickar sin beställning och har även tillgång till beställningen när som helst senare genom funktionen "Projektöversikt".

Artikel 6 Användarens skyldigheter

(1) Den registrerade och godkända användaren intygar att alla uppgifter som hen har lämnat vid en beställning eller vid ett godkännande (så som namn, adress, e-postadress, kontonummer etc.) är sanningsenliga. Alla ändringar ska meddelas oss utan dröjsmål.

(2) Den registrerade användaren intygar att tredje part inte kan komma åt information, dokumentation och användaruppgifter som tillhandahållits vid registrering. Hen får inte lämna ut information, mjukvara, dokumentation eller användaruppgifter som tillhandahållts vid registrering till tredje part även om detta sker mot betalning eller avgift. Vidare får hen inte ändra, utföra reverse engineering eller översätta mjukvaran och dess dokumentation eller ta ut delar av dessa.

(3) Om användaren får kännedom om missbruk av de inloggningsuppgifter som tilldelats honom måste hen meddela oss skriftligen utan dröjsmål. Vid missbruk av de inloggningsuppgifter som tillhandahållits användaren har vi rätt att blockera tillgång till internetportalen för användaren när som helst och direkt. Användaren hålls ansvarig för allt missbruk av de inloggningsuppgifter som hen ansvarar för.

Artikel 7 Upphovsrätt och andra skydd

Internetportalens innehåll (i synnerhet informationen, mjukvaran, dokumentationen, texter, bilder, grafer, diagram, ljudfiler, videofiler, animerade filer, och alla andra filer och databaser), design och layout är skyddade av upphovsrätt. Vi förbehåller oss alla skyddsliga rättigheter. I synnerhet all duplicering, redigering, spridning och all sorts användning måste godkännas av oss om inte en sådan åtgärd är tillåten utan godkännande enligt lag. Detta avser även våra varumärken och märken, märkskyltar och företagslogotyper. Förutom de skydd som uttryckligen anges i dessa villkor ger vi inte användaren några andra rättigheter vad gäller innehållet, i synnerhet gällande upphovsrätt, företagsnamn och kommersiella skydd så som patent, designs eller varumärken.

Artikel 8 Ansvar för innehåll och länkar

(1) Vi ansvarar för vårt eget innehåll på vår internetportal enligt gällande lag.

(2) Vi har skapat innehållet i denna internetportal med omsorg och försöker hela tiden verifiera innehållet och hålla det uppdaterat. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, aktuellt, fullständigt eller kontinuerligt tillgängligt. Vi lämnar endast ut bindande information, råd, rekommendationer och förklaringar genom individuell kommunikation.

(3) Eftersom vi tillhandahåller och gör tillgängligt vårt innehåll på internetportalen gratis kan vi inte hållas ansvariga för tekniska och juridiska fel. I synnerhetkan vi inte hållas ansvariga för att innehållet är korrekt, felfritt, fritt från tredje parts upphovsrätt och andra skydd, fullständigt och/eller användbart. Detta avsägande av ansvar gäller dock inte för vårt eget uppsåt eller brott.

(4) Våra erbjudanden innehåller länkar till tredje parts hemsidor vars innehåll ligger utanför vår kontroll. Ansvaret för innehållet på länkade sidor ligger helt och hållet på respektive ägare av de sidorna.

Artikel 9 Exportkontroll

Tillhandahållande av visst innehåll kan, beroende på dess syfte och slutdestination, behöva godkännas eller helt förbjudas i och med gällande regler för exportkontroll i EU och/eller USA. Därför får endast tillgång till och/eller delning av innehållet som finns på vår internetportal ske om användaren har säkerställt att krav i sådana exportföreskrifter har uppfyllts. Vid brott mot dessa föreskrifter har vi rätt att stoppa tillgång till vår internetportal direkt.

Article 10 General provisions, place of jurisdiction, applicable law

(1) Det finns inga tilläggsavtal till villkoren ovan. Tillägg och bilagor måste vara skriftliga. Detta gäller även ändringar av denna klausul.

(2) Om enskilda bestämmelser är eller blir ogiltiga påverkas inte resten av bestämmelserna häri. De uteslutna eller ogiltigförklarade bestämmelser i detta avtal kommer att ersättas med gällande lag (artikel 206 paragraf 2 BGB). I fall då sådana lagar inte finns (brist på bestämmelser/lagar) eller då det skulle leda till oacceptabla resultat, ska båda parter förhandla för att ersätta den uteslutna eller ogiltiga bestämmelsen med en gällande bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar den gamla bestämmelsen i kommersiell bemärkelse. Båda parter ska då lämna alla nödvändiga intentionsförklaringar som krävs för detta.

(3) Platsen för uppfyllandet av alla dessa förpliktelser och bestämmelser är Bargteheide.

(4) Jurisdiktionen för säljare, juridiska personer som lyder under allmän lag eller offentliga specialfonder är Hamburg. I det fall en rättstvist uppkommer som ska behandlas i tingsrätt, ska denna avgöras i tingsrätten i Hamburg-Mitte.

(5) Den lag som gäller för dessa villkor är lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med undantag för eventuella internationella och supranationella (avtalade) lagar eller juridiska system, och då i synnerhet FNs CISG-avtal.

Status: Februari 2016