Användningsvillkor

för internetportalen "https://www.mynord.com" av GETRIEBEBAU Nord GmbH & Co.

PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

Artikel 1 Internetportal "myNORD"

(1) Internetportalen "https://www.mynord.com" riktar sig både till registrerade och icke-registrerade användare.

(2) Användare enligt användningsvillkoren är uteslutande företag i den mening som avses i artikel 14 BGB (dvs. fysiska och juridiska personer eller juridiskt bildade partnerskap som handlar inom deras kommersiella eller oberoende professionella kapacitet vid ingående av juridiska transaktioner), juridiska personer enligt offentlig rätt eller offentliga specialfonder.

(3) Alla användare kan informera sig via internetportalen om våra produkter, konfigurera dem och redigera, spara och skriv ut konfigurationen.

(4) För att vidarebefordra erbjudandeförfrågningar och/ eller beställningar, krävs registrering och/eller godkännande av användarna på internetportalen för att ge oss den information som är nödvändig för en ändamålsenlig och smidig orderbehandling. Därför är sidor som är relaterade till att erbjuda förfrågningar eller order endast tillgängliga för registrerade användare av internetportalen som uppfyller de registreringsvillkor som anges i artikel 4 i dessa användarvillkor.

Artikel 2 Omfattning och villkor för användarvillkoren

(1) Dessa användarvillkor för användningen av internetportalen gäller för alla användare av internetportalen. För beställningar av registrerade och godkända användare gäller även "Allmänna villkor för GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co. KG" som finns tillgängliga på webbplatsen www.nord.com för visning, nedsparning och utskrift när som helst.

(2) Dessutom är användningen av denna internetportal endast tillåten på grundval av dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra användarvillkoren när som helst och utan att ange skälen. Giltigheten av dessa användningsvillkor i deras respektive version accepteras genom registrering i enlighet med artikel 4 eller, om registrering inte är nödvändig, av den faktiska användningsstarten.

(3) Vår internetportal har skapats för Förbundsrepubliken Tysklands territorium på grundval av tysk lag. Vi tar därför inte ansvar för huruvida internetportalen är lämplig, användbar eller laglig tillåten för användare från andra länder.

Artikel 3 Innehåll och tillgänglighet på internetportalen, produkter

(1) Vi har rätt att, efter eget gottfinnande, ändra, begränsa, ta bort eller tillfälligt eller permanent upphöra med att publicera alla delar av internetportalen eller delar av dem.

(2) Internetportalen kan endast användas inom ramen för den nuvarande tekniken. Tekniska fel i nätaggregatet eller överföringsnätet, maskinvaru- eller programfel, reducerad kapacitet, säkerhets- eller underhållsrelaterade avbrott kan påverka omfattningen av användningsalternativ. Vi garanterar inte att internetportalen alltid är användbar i sin helhet.

(3) Vi garanterar inte att internetportalen är fri från virus. Varje användare måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för sitt eget skydd och skyddet av internetportalen innan materialet laddas ner.

(4) Presentation och konfiguration av våra produkter på internetportalen innebär inte ett bindande erbjudande från oss. Det är snarare en uppmaning till användaren att skicka in en beställning. Verktygstipsen (= hjälpfunktioner) som kan öppnas i konfiguratorn är produktrelaterade. De ersätter inte råd om lämpligheten för respektive produkt för användningen avsedd av användaren. Därför uppmanas användaren att dessutom kontakta en av våra kompetenta medarbetare.

Artikel 4 Registrering, godkännande

(1) Vissa delar av internetportalen är endast tillgängliga för registrerade användare. Övriga områden på internetportalen är dessutom föremål för godkännande och är således endast tillgängliga för godkända användare.

(2) En användare kan begära registrering från oss via e-post genom att ange sitt namn, e-postadress och ett fritt valbart lösenord som endast är synligt för hen. Hen mottar sedan en bekräftelse på kvitto via e-post med en bekräftelse länk till den e-postadress som anges av hen. När användaren har bekräftat den här länken kan hen använda det lösenordsskyddade området som registrerad användare. Hen måste sanningsenligt tillhandahålla de uppgifter som krävs för registrering och meddela oss om eventuella senare ändringar utan dröjsmål.

(3) En användare har ingen registreringsrätt. Vi har också rätt att återkalla registrerad utgåva när som helst. Detta är t.ex. fallet om vi upptäcker att användaren har lämnat de uppgifter som krävs för registrering otillbörligt eller felaktigt, bryter mot dessa användarvillkor eller är inte längre behörig att använda. Vi förbehåller oss därför rätten att kontrollera användningsbefogenheten varannan månad genom att skicka ett ytterligare bekräftelsemail.

(4) Den registrerade användaren måste behålla sin tillgångsinformation, i synnerhet hens lösenord, konfidentiellt.

(5) Ett separat godkännande krävs för det relevanta området för internetportalen. Detta utfärdas i varje enskilt fall efter separat samråd med oss. Ovannämnda bestämmelser i klausulerna 3 och 4 gäller därmed i enlighet.

(6) Uppgifterna från användaren som krävs för godkännande registreras och kan avslöjas om detta är nödvändigt för att utföra en order. Användaren accepterar redan uttryckligen denna överföring av data.

Artikel 5 Användarrättigheter

(1) Den registrerade användaren beviljas en enda icke-exklusiv och icke-överlåtbar licens för användning av internetportalen inom ramen för hens yrkesverksamhet.

(2) Genom att klicka på "Konfigurera" -knappen kan den registrerade användaren skapa en offertförfrågan och genom att klicka på knappen "Skapa ny konfiguration" lägger du till produkter i denna erbjudandeförfrågan, där det är tillämpligt med hjälp av konfiguratorn. En fullständig erbjudandeförfrågan sparas i en projektlista genom att klicka på knappen "Fortsätt till projektlistan". På projektlistan kommer erbjudandeförfrågan att slutföras genom att tilldela statusen "redo" av den registrerade användaren. Erbjudandeförfrågningar som skapats på ett sådant sätt förblir icke bindande och representerar inte ett kontraktsavtal från kunden.

(3) Det är endast möjligt att skicka en bindande order i det godkända området. Före inlämningen ska innehållet inklusive kunddata sammanfattas på en översiktssida. Den registrerade och godkända användaren kan korrigera de orderdata som valts där igen med hjälp av de avsedda ändringsfälten. Efter att ha klickat på "Allmänna villkor accepterade" skickar den registrerade och godkända användaren ett bindande erbjudande för att ingå avtal genom att klicka på knappen "betalningsskyldig".

(4) Efter beställning erhåller den registrerade och godkända användaren ett automatiskt genererat mail för att bekräfta mottagandet av ordern från oss och upprepa uppgifterna (bekräftelse på mottagandet). Denna bekräftelse på mottagandet utgör inte en avtalsförpliktelse från vår sida. Ett kontrakt gäller endast genom att, efter eget gottfinnande, skicka en orderbekräftelse eller de beställda produkterna inom 30 dagar.

(5) Efter att ha ingått ett kontrakt förblir kontraktstexten sparad och tillgänglig för den registrerade och godkända användaren. Den registrerade och godkända användaren kan också spara och/eller skriva ut innehållet i sin order direkt efter att hen har skickat sin order och se den senare när som helst med hjälp av funktionen "Projektlista".

Artikel 6 Användarförpliktelser

(1) Den registrerade och godkända användaren hävdar att alla uppgifter som lämnats av hen under orderregistrering eller godkännande (t.ex. namn, adress, e-postadress, bankkonto etc.) är sanningsenliga. Ändringar måste anmälas utan dröjsmål.

(2) Den registrerade användaren ser till att tredje part inte kan få tillgång till information, programvara, dokumentation och användardata som lämnats för registrering. Hen får inte vidarebefordra informationen, programvaran, dokumentationen och användardata som lämnats för registrering till tredje part, vare sig det är gratis eller kostnadsfritt. Dessutom har hen inte rätt att ändra, omdesigna eller översätta programvaran och dess dokumentation eller extrahera delar av den.

(3) Om användaren blir medveten om missbruk av de tillträdesrättigheter som tilldelats hen, måste hen utan dröjsmål skriftligen meddela detta till oss. Vid missbruk av de tillträdesrättigheter som meddelas användaren har vi rätt att blockera tillgången till internetportalen till användaren utan dröjsmål. Användaren är ansvarig för missbruk av de åtkomstdata som hen är ansvarig för.

Artikel 7 Upphovsrätt och andra skyddsrättigheter

Innehållet (särskilt information, programvara, dokumentation, texter, bilder, diagram, ljud-, video- och animationsfiler och andra filer och databaser) i vår internetportal är layout skyddad av upphovsrätten. Vi reserverar uttryckligen alla skyddsrättigheter. I synnerhet kopiering, redigering, spridning och eventuell användning är föremål för vårt skriftliga godkännande, såvida inte åtgärderna är tillåtna utan lagstiftning. Detta gäller även våra varumärken, betygsskalor och företagslogotyper. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen ges i dessa användningsvillkor ger vi inte användaren några ytterligare rättigheter av något slag med innehållet, särskilt vad gäller upphovsrätt, företagsnamn och kommersiella skyddsrättigheter, såsom patent, mönster eller märken.

Artikel 8 Ansvar för innehåll, länkar

(1) För vårt eget innehåll på vår internetportal är vi ansvariga i enlighet med allmän lagstiftning.

(2) Vi har skapat innehållet på denna internetportal med försiktighet och försöker att uppdatera och verifiera det kontinuerligt. Vi kan dock inte garantera dess korrekthet, valuta, fullständighet och kontinuerlig tillgänglighet. Vi utfärdar endast bindande information, råd, rekommendationer eller deklareringar i samband med enskild kommunikation.

(3) Eftersom vi gör tillgängligt eller tillhandahåller vårt innehåll gratis på vår internetportal är vi inte ansvariga för tekniska och juridiska fel. Vi är i synnerhet inte ansvariga för korrekthet, frihet från fel, frihet från skyddsrättigheter från tredje part och upphovsrätt, fullständighet och/eller användbarhet av innehållet. Denna uteslutning av ansvar gäller inte för avsiktligt agerande eller bedrägeri å våra vägnar.

(4) Vårt erbjudande innehåller länkar till tredje parts webbplatser vars innehåll ligger utanför vår kontroll. Ansvaret för innehållet i länkade sidor ligger uteslutande hos respektive leverantör av dessa sidor.

Artikel 9 Exportkontroll

Tillhandahållandet av vissa innehåll kan, beroende på deras syfte och slutdestination, vara föremål för godkännande eller helt förbjudet på grund av motsvarande EU: s exportkontrollbestämmelser, EU: s medlemsstater och/eller USA. Därför kan tillgång och/eller utlämnande av innehållet som tillhandahålls på vår internetportal endast ske om användaren har säkerställt att de här exportbestämmelserna är uppfyllda. Vid överträdelser har vi rätt att blockera tillgången till vår internetportal utan dröjsmål.

Artikel 10 Allmänna bestämmelser, behörighetsområde, tillämplig lag

(1) Det finns inga tilläggsavtal till användningsvillkoren ovan. Ändringar och tillägg måste göras skriftligen. Detta gäller också för ändringen av denna klausul som kräver skriftlig form.

(2) Om enskilda bestämmelser är eller blir ogiltiga eller ineffektiva, förblir effektiviteten av de återstående bestämmelserna opåverkad. De uteslutna eller ineffektiva bestämmelserna i detta kontrakt kommer att ersättas med lagbestämmelserna (artikel 206 punkt 2 BGB). Om sådana lagstadgade bestämmelser inte är tillämpliga i ett specifikt fall (avståndskvoter) eller skulle leda till ett oacceptabelt resultat, kommer båda parter att förhandla om att ersätta den uteslutna eller ineffektiva bestämmelsen med en effektiv bestämmelse som närmast kommer kommersiellt. Båda parterna åtar sig att lämna de nödvändiga avsiktsförklaringar som är nödvändiga för detta.

(3) Platsen för uppfyllandet av alla skyldigheter är Bargteheide, Tyskland.

(4) Domstolsbehörighet för handlare, juridiska personer enligt offentlig rätt eller offentliga specialfonder är Hamburg. Om en rättslig tvist hör till de kommunala domstolarnas behörighet, är den kommunala domstolen Hamburg-Mitte behörighet.

(5) Den tillämpliga lagen är Förbundsrepubliken Tysklands exkluderat internationella och överstatliga (avtalsmässiga) rättssystem, särskilt FN: s försäljningsrätt.